Skip to main content

Motie: inzichtelijk maken incidenten op spoorlijnen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de afgelopen twee jaar op het spoor rond de 700 geweldsincidenten per jaar werden gemeld;
constaterende dat de Tweede Kamer geen zicht heeft op de locatieverdeling van deze incidenten;
verzoekt de regering, inzichtelijk te maken op welke (spoor)lijnen de afgelopen vijf jaar de meeste incidenten zijn geweest, en de Kamer hierover voor de zomer te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.