Skip to main content

Motie: schrappen van de verhuurderheffing

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verhuurderheffing een enorme aanslag is op de investeringscapaciteit van woningcorporaties zowel in krimpregio's als daarbuiten;
verzoekt de regering, de verhuurderheffing te schrappen,
en gaat over tot de orde van de dag.