Skip to main content

Motie: geen onderzoek naar opvang statushouders in krimpregio's

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in brief 32847, nr. 209, staat dat de minister het logisch vindt om te onderzoeken of het haalbaar en wenselijk is, woningen (tijdelijk) te verhuren aan statushouders;
constaterende dat het huisvesten van statushouders nooit logisch of wenselijk is;
constaterende dat de minister de huidige asieltsunami misbruikt om de leefbaarheid in de krimpgebieden op peil te houden;
constaterende dat de minister niks geleerd heeft van de Puinhopen van Paars;
verzoekt de regering, te stoppen met onderzoek naar mogelijkheden om statushouders op te vangen in krimpregio's,
en gaat over tot de orde van de dag.