Skip to main content

Castratie van biggen

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het castreren van biggen een pijnlijke ingreep is waardoor het welzijn nadelig wordt beïnvloed;

overwegende, dat onderzoek wordt verricht om het castreren van biggen te voorkomen;

overwegende, dat het eenzijdig verbieden van onverdoofd castreren in Nederland leidt tot verplaatsing naar landen waar het dierenwelzijn slechter is en daardoor het dierenwelzijn een slechte dienst wordt bewezen;

verzoekt de regering zich ervoor in te zetten dat er een Europees verbod komt op het onverdoofd castreren van biggen per 1 januari 2009;

verzoekt de regering voorts in Nederland krachtig te stimuleren dat castratie van biggen onnodig is, hetzij door detectie van berengeur, hetzij anderszins,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Aangenomen met algemene stemmen