Skip to main content

Inbreng AO dierproeven

Voorzitter.
Voordat ik begin, wil ik even melden dat D66 op één na al mijn moties heeft gesteund. Mijn dank daarvoor! Ik heb al vaker gevraagd om een vierde V toe te voegen. Dat is de V van versnelling. Ik merk daar helaas weinig van. Ik weet dat de Staatssecretaris meerdere dingen aan haar hoofd heeft, maar we moeten hier nu wel slagen gaan maken. Los van de representativiteit die niet deugt – het zijn inderdaad niet de eersten de besten die dit zeggen, het zijn echt mensen met verstand van zaken – kan er veel meer worden ingezet op de alternatieven, zoals in vitro testen, levende en dode weefsels of delen daarvan, hersenstamcelonderzoek en 3D-organoid weefseltechnieken. Ik kan een hele lijst van alternatieven noemen. Dierproeven zijn helemaal niet meer van deze tijd. Dat is gewoon middeleeuws. Ze zijn helemaal niet meer nodig en we moeten daar gewoon zo snel mogelijk mee kappen.

Ik heb inderdaad een hele reeks moties ingediend. Hoe staat het met de uitvoering van de motie over het aantal Rijswijkse proefaapjes (32 336, nr. 18)? Het BPRC is vandaag al een paar keer genoemd. Helaas heeft de VVD indertijd als enige fractie tegen die motie gestemd. Dat vind ik echt heel treurig. Wat gebeurt er nu? Ik wil het exact weten. In de brief van de Staatssecretaris staat dat zij het aantal apen niet kan uitsplitsen. Dat kan natuurlijk niet! Ik begrijp dat die informatie niet per brief kan worden gegeven, maar dan moet ze die maar in een besloten briefing geven. Ik wil dat als volksvertegenwoordiger echt graag weten. Anders ga ik daar zelf dieren tellen. Dan moet de Staatssecretaris er maar voor zorgen dat ik daar binnen kom. Wij hebben gewoon recht op die informatie. Ik begrijp dat sommige informatie alleen maar met Kamerleden kan worden gedeeld. Daar heb ik alle begrip voor, maar wij moeten het wel kunnen controleren. Voorts wil ik weten of er een jaarlijkse rapportage over de afbouw kan worden gegeven. We moeten gewoon echt goed op de hoogte worden gehouden van wat er gebeurt. Ik heb er vertrouwen in dat de Staatssecretaris daarvoor zorgt. Ik wil ook weten hoeveel apen er zitten van andere universiteiten. Ik heb van apendeskundigen gehoord dat de dieren er in het BPRC relatief goed bij zitten. Daar kan ik dus geen commentaar op geven. Als dat centrum wordt afgebouwd, kunnen er dan nog wel diertjes worden opgevangen? Er is immers een mooie infrastructuur aanwezig om dieren te verzorgen en op te vangen. De Stichting AAP kan natuurlijk niet in één keer 1.400 of 1.500 apen plaatsen. De stichting «Een DIER Een VRIEND» (EDEV) heeft ons onlangs het rapport «Het bedrog van de dierproef» overhandigd. Ik wil graag dat dit via de griffier bij de Staatssecretaris terechtkomt. Ik weet dat de Staatsse-cretaris daar nu niet meteen een reactie op kan geven, maar ik hoop dat zij die kan geven zodra zij het rapport tot zich heeft kunnen nemen. Ik neem aan dat de Kamer hier geen moeite mee heeft.

Ik heb in een motie gevraagd om meer onaangekondigde controles op dierproefcentra. Dat is bij heel veel centra wellicht niet nodig, omdat de dieren het er relatief goed hebben, maar ik ben gewoon tegen die proeven. Deze motie heeft het helaas niet gehaald. Kan de Staatssecretaris er toch voor zorgen dat er af en toe onaangekondigde controles plaatsvinden door een dierenarts, de NVWA of een dierenpolitieagent, zodat er objectief naar wordt gekeken? Er werd gezegd dat het risico bestaat dat de slager zijn eigen vlees gaat keuren. Ik heb daarom gevraagd om een onafhankelijke toetsing van projectvoorstellen. Wij willen niet dat dierproefnemers of andere belanghebbenden dat gaan doen. Dat kan natuurlijk niet. Ik hoop niet dat we daar nu weer een motie voor moeten indienen. Helaas is mijn motie verworpen. Ik zou haar natuurlijk opnieuw in stemming kunnen brengen, maar ik hoop gewoon dat de Staatssecretaris kan toezeggen dat er onafhankelijke controles komen. Ik zou haar daarvoor zeer erkentelijk zijn.

Mijn motie over het waarborgen van het welzijn van proefdieren is wel aangenomen. Ik wil graag weten hoe het daarmee staat. Mijn motie over het herplaatsen van proefdieren is helaas ook verworpen. Ik heb de heel sympathieke vraag gesteld of het mogelijk is dat de Staatssecretaris de heer Van Gennep van Stichting AAP en zijn deskun-digen er tijdig bij betrekt. Ik heb begrepen dat er goede contacten zijn tussen Stichting AAP en het ministerie. Daar ben ik dankbaar voor. Ik vraag de Staatssecretaris om de Stichting AAP nu al te betrekken bij het vinden van een goede oplossing voor de aapjes die in de toekomst vrijkomen. Bekeken moet worden hoeveel er kunnen worden opgevangen in Rijswijk en hoeveel er naar de Stichting AAP of elders moeten gaan. Je kunt die diertjes immers niet zomaar op privéadressen onderbrengen. Daar moet dus nu al rekening mee worden gehouden. Er is een motie van mij aangenomen over het inzicht in het aantal proefdieren dat is gestorven of is gedood in voorraad. De heer Heerema van de VVD is daar nu ook ineens een voorstander van. Ik ben hem dankbaar voor zijn draai. Hoe staat het met de uitvoering van die motie? Ik wil ten slotte wijzen op het grote probleem met berberapen uit Marokko. Ik heb daar al eerder vragen over gesteld. De Staatssecretaris heeft daarop gezegd dat de handhaving in Europees verband moet worden opgepakt. Er is nog niets gebeurd. De staatsecretaris heeft lef, zij is daadkrachtig. Ik prijs haar daarvoor. Kan zij ervoor zorgen dat die berberaapjes uit Marokko in CITES-I worden opgenomen, dus dat er een soort uplisting proprosal komt, een voorstel om dat op de agenda van CITES te zetten?