Skip to main content

Motie: benoeming van een deskundige commissie

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commissie-Nijpels adviezen behoort te geven over de toekomst van de veehouderij;
spreekt uit dat de veehouderij bestaat uit boeren en dieren;
constaterende dat de veterinaire sector en de veehouderijsector niet vertegenwoordigd zijn in de commissie-Nijpels;
verzoekt de regering, over te gaan tot benoeming van een wél ter zake deskundige commissie met evenwichtige vertegenwoordiging van betrokken actoren,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: 50PLUS, PVV
tegen: CDA, CU, D66, GL, GrBvK, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, PVDD, SGP, SP, VVD