Skip to main content

Motie: bekendmaking van bedrijven die besmet zijn met op de mens overdraagbare dierenziekten


De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening, dat bekendmaking van de besmette bedrijven bijdraagt aan het voorkomen van uitbreiding en besmetting door onwetenden die de gebieden en bedrijven betreden;
verzoekt de regering in de toekomst bedrijven en gebieden, wanneer duidelijk is dat zij besmet zijn met op de mens en/of dier overdraagbare dierziekten, direct te openbaren, zowel via digitale wegen als fysiek door middel van een bord op het erf, dan wel bebording van het gebied, omdat burgers, in het kader van de volksgezondheid, de afweging moeten kunnen maken om besmette gebieden en bedrijven niet te betreden,
en gaat over tot de orde van de dag.
 

 

Verworpen
voor: 50PLUS, GL, LHOU, PVDD, PVV, SP
tegen: CDA, CU, D66, GrBvK, GrKÖ, LKLE, LVLI, PvdA, SGP, VVD