Skip to main content

Motie: in de wet opnemen van evaluatiemoment en einddatum fosfaatrechtenstelsel

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering de noodzaak van een fosfaatrechtensyteem koppelt aan het voldoen aan de derogatievoorwaarden en het actieprogramma Nitraatrichtlijn en dat deze elke vier jaar worden vastgesteld;
overwegende, dat het opnemen van een einddatum voor de invoering van een fosfaatrechtensysteem de kosten van een fosfaatrechtensysteem drukt vanwege fiscale aftrekbaarheid en een prijsdrukkend effect, waardoor voorkomen wordt dat onnodig geld uit de sector vloeit;
overwegende dat in de pluimvee- en de varkenshouderij er een productierechtensysteem is met een einddatum;
verzoekt de regering in overleg met de sector een evaluatiemoment en een einddatum met mogelijke voorwaarden op te nemen in de wettelijke verankering van het fosfaatrechtenstel,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekend door:
E. Dijkgraaf SGP Lid Tweede Kamer
R.K. Dik-Faber CU Lid Tweede Kamer
J.L. Geurts CDA Lid Tweede Kamer
D.J.G. Graus PVV Lid Tweede Kamer

Verworpen
voor: CDA, CU, GrBvK, LKLE, PVV, SGP
tegen: 50PLUS, D66, GL, GrKÖ, LHOU, LVLI, PvdA, PVDD, SP, VVD