Skip to main content

Motie: over de effecten van een generieke korting op melkveebedrijven

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat met de voorstellen van de regering ook melkveebedrijven die de afgelopen jaren niet of nauwelijks zijn gegroeid, geconfronteerd dreigen te worden met een generieke korting;
van mening dat deze bedrijven geen bijdrage hebben geleverd aan de toename van de fosfaatproductie in de afgelopen jaren en daarom zoveel mogelijk ontzien moeten worden;
verzoekt de regering ervoor te zorgen dat melkveebedrijven die de afgelopen jaren niet of nauwelijks zijn gegroeid zo min mogelijk getroffen worden door een generieke korting, dan wel door meer fosfaatruimte te creëren waardoor een generieke korting niet nodig is, dan wel door deze bedrijven te compenseren, dan wel door langer af te romen alvorens de korting toe te passen,
en gaat over tot de orde van de dag.


Ondertekend door:
E. Dijkgraaf SGP Lid Tweede Kamer
J.L. Geurts CDA Lid Tweede Kamer
D.J.G. Graus PVV Lid Tweede Kamer

Verworpen
voor: CDA, D66, GrBvK, PVDD, PVV, SGP
tegen: 50PLUS, CU, GL, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, SP, VVD