Skip to main content

Motie: vergoeden van de schade veroorzaakt door stijgend grondwater

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat stijgend grondwater onder de verantwoordelijkheid valt van de Nederlandse Staat;
constaterende dat gedupeerden in het mijnbouwschadegebied Zuid-Limburg schade ondervinden van stijgend grondwater;
verzoekt de regering, haar zorgplicht in dezen na te komen en schade ontstaan door het niet nakomen hiervan te vergoeden,
en gaat over tot de orde van de dag.