Skip to main content

Motie: het heroverwegen van de verzelfstandiging van ProRail

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de verzelfstandiging van ProRail te heroverwegen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.