Skip to main content

Motie over regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat een lappendeken aan provinciale vrijstellingen voor beweiden en bemesten ongewenst is;

verzoekt de regering, in overleg met de provincies de natuurregelgeving zo aan te passen dat de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000 gebieden gecontinueerd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.