Skip to main content

PVV-vragen aan de minister voor LZS over haar uitspraken over de toekomst van de ouderenzorg gedaan in het televisieprogramma Nieuwsuur

1) Bent u bekend met uw uitspraken in het televisieprogramma Nieuwsuur? (*)

2) Waarop baseert u uw uitspraak 'We hebben niet de mogelijkheid om de zorg op dezelfde manier te blijven geven'? Waarom zegt u steeds 'Het aantal mensen dat in de zorg werkt, stijgt niet mee met het aantal mensen dat zorg nodig heeft'? Waarom doet u niets met alle voorstellen waarmee met het aantal mensen dat nu al in de zorg werkt, veel meer zorg gegeven kan worden? Zelfs zonder dat er geld bij hoeft? Zoals het fors snijden in administratietijd en overhead?

3) Bent u bekend met het feit dat u onderdeel uitmaakt van een kabinet dat tientallen miljarden extra uitgeeft aan stikstof, klimaat, Oekraïne en de massa-immigratie? Hoe kunt u dit voor uzelf vereenzelvigen met uw uitspraken dat we niet de mogelijkheid hebben de ouderenzorg op dezelfde manier te blijven geven?

4) Bent u bekend met het feit dat zorgmedewerkers in de ouderenzorg 35% van hun tijd kwijt zijn aan het doen van administratie terwijl hoogbejaarden maar 1 keer in een verpleeghuiskomen wonen?

5) Realiseert u zich dat als u niet per omgaande regelt dat de administratietijd in verpleeghuizen teruggebracht wordt naar maximaal 10% van de werktijd, waardoor er per 100 zorgmedewerkers, 25 zorgmedewerkers extra op de werkvloer terugkomen, u de personeelstekorten in de verpleeghuizen in stand houdt? In uw antwoord gaarne niet de schuld afwijzen naar verzekeraars en zorginstellingen, de vraag is wat u als systeemverantwoordelijke doet?

6) Realiseert u zich dat als u dit niet doet, u de eindverantwoordelijke bent voor aanhoudende personeelstekorten? Realiseert u zich dat terwijl opvolgende oud-bewindspersonen op VWS (Bussemaker, Van Rijn, De Jonge) beweerden de vijfminutenregistraties in de thuiszorg te hebben afgeschaft, verzekeraars deze gewoon nog altijd wel verlangen? En ze dus pas worden afgeschaft al U dat doet en niet de schuld afschuift? Wat gaat u ondernemen voor een definitief einde aan de vijfminutenregistraties in de thuiszorg? Hoeveel tijd zijn thuiszorgmedewerkers kwijt aan vijfminutenregistraties?

7) Bent u bekend met het fors hogere ziekteverzuim in de verpleeghuizen voor en na de coronacrisis?

8) Hoeveel fte en hoeveel zorgmedewerkers in absolute aantallen heeft u extra in de verpleeghuizen als u het voor elkaar krijgt het ziekteverzuim weer te rug te krijgen op het niveau van voor de coronacrisis? Realiseert u zich dat een goede en ruimhartige vergoeding voor zorgmedewerkers die te maken kregen met logcovid/postcovid?

9) Heeft u al bij uw collega-minister van VWS erop aangedrongen dat Nederland wel mee moet doen aan het vinden van effectieve behandelmethoden van postcovid? Zo ja, op welke wijze en op welk moment?

10) Bent u bekend met het feit (definitie Berenschot) dat de overhead in de ouderenzorg is opgelopen is naar 16%, terwijl de best presterende instellingen (J.P. van de Bent minder dan 5% en Buurtzorg Nederland minder dan 7%) heel veel lager zitten?

11) Hoeveel fte en hoeveel extra zorgmedewerkers in absolute aantallen heeft u extra in de verpleeghuizen als overheadmedewerkers met behoud van salaris weer een uitvoerende taak gaan vervullen en de gemiddelde overhead (definitie Berenschot) daalt van gemiddeld 16% naar gemiddeld 7%?

12) Bent u bekend met de deeltijdfactor van gemiddeld 0,67 in de zorg? Wat is de deeltijdfactor in de ouderenzorg? Hoeveel extra zorgmedewerkers zou u hebben in fte en in absolute aantallen als de deeltijdfactor 0,80 was? Wat onderneemt u om de deeltijdfactor vrijwillig omhoog te krijgen?

13) Wat zou het extra kosten aan loonkosten als de deeltijdfactor van 0,67 omhoog ging naar 0,80? Dit is toch de reden waarom u het niet financieel aantrekkelijk maakt om meer uren te gaan werken in de ouderenzorg omdat u dat teveel geld kost?

14) Bent u bekend met de berekeningen van TNO dat we in 2040 130.000 extra verpleegHUISplekken nodig hebben, nog los van de vernieuwbouw van bestaande verpleeghuisplekken?

15) Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat u en het hele kabinet in deze wetenschap verkeert, maar niet handelt en deze verpleegHUISplekken niet realiseert?

16) Dit is toch gewoon een kwestie van planning, de randvoorwaarden scheppen via de gemeenten en de middelen beschikbaar stellen? Waarom steekt u de kop in het zand voor deze feitelijke noodzakelijkheid?

17) Is dat vanwege een diepgewortelde ouderenhaat in de huidige regering? Zo nee, wat dan wel?

18) Is dat vanwege een spilzieke regering die tientallen miljarden wegsmijt en daardoor geen geld meer overheeft voor de ouderenzorg?

19) U bent toch afkomstig uit de ouderenzorg? U weet toch wat het ziektebeeld van een hoogbejaarde met VVT ZZP 5-9 is?

20) Wat is het ziektebeeld van een hoogbejaarde met een indicatie VVT ZZP 5? En van VVTZZP 6? En van VVT ZZP 7? En van ZZP VVT 8? En van ZZP VVT9?

21) Bent u bekend met het feit dat er nu al ernstige capaciteitsproblemen zijn als het gaat om verpleeghuisplekken?

22) Bent u ermee bekend dat volgens de brancheorganisatie ActiZ er op dit moment 121.000 operationele verpleeghuisplekken zijn?

23) Bent u ermee bekend dat volgens de brancheorganisatie Actiz er op dit moment bijna 22.000 hoogbejaarden op een wachtlijst staan voor een plek in het verpleeghuis?

24) Bent u bereid dat walgelijke onderscheid tussen actief en wenswachtenden op te heffen omdat het ziektebeeld van een hoogbejaarde met een indicatie VVT ZZP 4-9 sowieso zeer hoog is, een beschermde qwoonomgeving met 24-uurs zorg in de nabijheid verlangt en het hoogbejaarden hun goed recht is een plek te wensen in de eigen buurt, zodat bijvoorbeeld de achterblijvende partner met ouderdomsklachten zoals slechtziendheid, slechthorendheid en slecht ter been zijnd de in het verpleeghuis opgenomen partner op eigen gelegenheid kan bezoeken? Of dat een plek in hetzelfde verpleeghuis als de partner die reeds is opgenomen gewenst is? Of een plek in hetzelfde verpleeghuis als waar bijvoorbeeld een zus al woont gewenst is?

25) Realiseert u zich dat er op dit moment sprake is van een ernstige vastloper van de verpleegHUISzorg als er op dit moment als zo'n 20% meer verpleeghuisplekken nodig zijn (22.000) dan de beschikbare operationele capaciteit van verpleeghuisplekken (121.000)?

26) Bent u bekend met het feit dat de Wlz-toegang geeft tot het verpleeghuis en het wettelijk recht op zorg? Zo ja, waarom handelt u niet om dit wettelijke recht op zorg te borgen?

27) Bent u ermee bekend dat de NZa onlangs constateerde dat de helft van de vrijkomende plekken in een verpleeghuis wordt gegeven aan een hoogbejaarde met een nog hogere urgentie dan de wachtenden op de wachtlijst voor een plek in het verpleeghuis? Wat is uw reactie hierop?

28) Hoeveel van de 121.000 operationele verpleeghuisplekken worden op dit moment bewoond door hoogbejaarden met een indicatie VVT ZZP 4? Hoeveel hoogbejaarden met een indicatie voor VVT ZZP 4 staan op de wachtlijst?

29) VVT ZZP 4 maakt toch onderdeel uit van de Wet langdurige zorg en het daarin verankerde recht op zorg? Hoe borgt u het wettelijk recht op zorg voor hoogbejaarden met een indicatie VVT ZZP 4?

30) Bent u ermee bekend dat de minister voor Wonen aangeeft dat de 900.000 huizen die hij voor het jaar 2030 wilde realiseren er niet gaan komen en dat hij ook stelt dat de massa-immigratie de druk op het beschikbaar krijgen van extra huizen opduwt?

31) Welk deel van die 900.000 betreft plekken voor ouderenhuisvesting? Hoeveel nultredenwoningen? Hoeveel verpleegHUISplekken? Hoeveel verpleegZORGplekken? Hoeveel geclusterde woonplekken?

32) Realiseert u zich dat de bouwvoornemens voor 2030 niet worden gehaald mede vanwege de massa-immigratie? Hoe gaat u deze ramp voor onze verpleegzorgbehoevende ouderen afwenden?

33) Kunt u nog eens goed in een tabel aangeven wat de verschillen zijn tussen een verpleegHUISplek en een verpleegZORGplek?

34) Valt een verpleegZORGplek onder de Wet langdurige zorg?

35) Geldt er een recht op zorg voor een verpleegZORGplek?

36) Welke VVT ZZP indicaties geven toegang tot een verpleegZORGplek?

37) Blijven VVT ZZP 4 indicaties en hoger toegang geven tot een verpleegHUISplek?

38) Geldt het criterium '24-uurs zorg in de nabijheid' voor een verpleegZORGplek?

39) Blijft het criterium '24-uurs zorg in de nabijheid' gelden voor een verpleegHUISplek?

40) Op welke wijze worden gemeenschappelijke ruimtes zoals een restaurant, kapper en winkeltje geregeld bij een verpleegZORGplek?

41) Bestaan verpleegZORGplekken uit zelfstandige woonhuizen met een eigen deurbel, water- en elektra-aansluitingen, meterkast, brievenbus, slot op de voordeur, etcetera?

42) Zo ja, hoe kunnen hoogbejaarden met het ziektebeeld VVT ZZP 4 en hoger (dementie, parkinson, korsakov, etc.) de verantwoordelijkheden voor een zelfstandige woonruimte waarmaken?

43) Als u de door TNO becijferde benodigde 130.000 extra verpleegHUISplekken voor 2040 (los van vernieuwbouw) niet realiseert, waar baseert u dan op dat het aantal van 40.000 verpleegZORGplekken in 2030 genoeg is?

44) Waar baseert u op dat de door u beloofde 40.000 verpleegZORGplekken in 2030 daadwerkelijk worden gerealiseerd?

45) Als u vindt dat ouderen zelf in actie moeten komen als ze nu bijvoorbeeld nog een woning hebben met een steile trap hebben, realiseert u zich dan dat de overheid ervoor moet zorgen dat er voldoende geschikte woningen gerealiseerd worden?

46) Hoeveel extra nultredenwoningen inclusief vernieuwbouw zijn er nodig in 2030? En in 2040?

47) Hoeveel extra nultredenwoningen inclusief vernieuwbouw zijn er in 2030 gerealiseerd? En in 2040?

48) Hoeveel Nederlanders geven op dit moment mantelzorg?

49) Hoeveel van hen zijn op dit moment overbelast?

50) Waar baseert u op dat ouderen nog meer voor elkaar kunnen doen?

51) U komt toch zelf uit de zorg, u weet toch dat een spraakassistent, alarmknop of robots de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zoals wassen, aankleden, haren kammen, tanden poetsen, niet kunnen vervangen? Waarom suggereert u dan dat dit soort dingen een significante bijdrage kunnen leveren aan de ouderenzorg?

52) U komt toch zelf uit de zorg, u weet toch dat mensen die beginnend dementerend zijn (en straks ook gevorderd dementerend als u geen verpleegHUISplekken realiseert) veelal niet en als de ziekte verder vordert helemaal niet meer overweg kunnen met robots, laptops of een alarmknop? Bent u bekend met het verhaal van een meneer die onderkoeld aangetroffen werd onderaan de trap en niemand had gealarmeerd omdat hij was vergeten waar de knop om zijn nek voor bedoeld was?

53) Realiseert u zich dat mensen die gevorderd dementerend en bedlegerig zijn een verpleegHUISplek met 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben, in plaats van antislipsokken en een linkje naar de bestelpagina van Bol.com?

54) Zo ja, waarom voert u dan het krankzinnige kop-in-het-zand-beleid dat u voert?

55) Waarom geeft u de ouderenzorg op terwijl u het ziektebeeld van gevorderd dementerenden kent?

56) Hoeveel dementerenden zin er nu? En hoeveel ouderen in totaal met hersenziekten zoals dementie, korsakov en parkinson? Hoeveel zijn dat er in 2030? En in 2040?

57) U kent toch deze ziektebeelden hoe afhankelijk mensen die het treft worden van verzorging en verpleging?

58) U weet toch dat u de ouderenzorg niet kan en mag opgeven?

59) Als u stelt dat de 80% van de Nederlanders die niks hebben geregeld voor als ze ouder zijn en woningaanpassingen nodig hebben, het eropaan laten komen, realiseert u zich dan wel dat een groot deel van de mensen van wie u zegt dat ze het erop aan laten komen, de financiële middelen voor woningaanpassingen helemaal niet hebben?

60) Realiseert u zich dat uw oordeel van "Veel mensen laten het erop aan komen" komt vanuit uw VVD-wereldbeeld van mensen die alles maar kunnen kopen zoals een mooi gelijkvloers appartement en het bij moeder in huis plaatsen van een verzorgster uit Oost-Europa?

61) Realiseert u zich dat er sprake is van een wooncrisis en dat er voor de meeste ouderen helemaal geen nultredenwoning beschikbaar is en komt en dat erg veel ouderen helemaal niet de financiële middelen hebben om dan maar zelf een gelijkvloers appartement te kopen?

62) Realiseert u zich dat gemeenten voortdurend moeilijk doen over de vergoeding van woningaanpassingen en dat gemeenten het geld dat ze niet uitgeven aan zorg inmiddels aan al hun andere uitgaven kunnen toevoegen dus dat er een enorme prikkel is om woningaanpassingen niet te vergoeden? Wat gaat u hieraan doen?

63) Hoe stoelt u uw dooddoener van "We moeten het slimmer organiseren"? U weet toch dat veel meer ouderen de komende jaren ouder en zieker en zorgbehoevender gaan worden?

64) Waarom geeft u de ouderenzorg op terwijl u zoveel kunt doen om die te redden van de ondergang?

65) Wilt u alstublieft deze vragen afzonderlijk en volledig beantwoorden en het fatsoen hebben niet te verwijzen naar andere bronnen zonder antwoord op de vragen te geven?

66) Wilt u de vragen beantwoorden voor het Commissiedebat over de ouderenzorg?

(*) https://nos.nl/l/2476616