Skip to main content

PVV stelt vragen over boodschappenbegeleidingsdiensten voor ouderen

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat naar schatting vijftig boodschappenbegeleidingsdiensten voor ouderen komen te vervallen door bezuinigingen van gemeenten.

1.)
Bent u bekend met het bericht dat naar schatting vijftig boodschappenbegeleidingsdiensten voor ouderen door bezuinigingen van gemeenten dreigen te verdwijnen? Deelt u de mening dat dit onwenselijk is?

2.)
Zijn de gemeenten ervan op de hoogte gesteld dat de in het artikel genoemde voorgenomen bezuiniging van 200 miljoen euro op de Wmo niet doorgaat? Zo neen, waarom niet?

3.)
Deelt u de mening dat het budget voor de Wmo geoormerkt zou moeten worden voor Wmo-doelgroepen om te voorkomen dat gemeenten op ouderen en hulpbehoevenden gaan korten in plaats van in linkse hobby’s?

4.)
Bent u met ons van mening dat boodschappenbegeleidingsdiensten een belangrijke bijdrage leveren aan het kabinetsdoel dat ouderen langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen?

5.)
Wat gaat u ondernemen om het verdwijnen van deze boodschappenbegeleidingsdiensten voor ouderen en hulpbehoevenden te voorkomen?

 De Telegraaf, Boodschappendienst ouderen verdwijnt, 22 november