Skip to main content

PVV: Nederland moet opkomen voor veiligheid en rechten van Indonesische christenen

Kamervragen van de leden Kortenoeven en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de rechtspositie en veiligheid van christenen in Indonesië.

Ingediend op 24 augustus 2011

1.)
Kent u de nieuwsberichten "Indonesische burgemeester weert kerken" (1), "Indonesia: Mayor decides churches can't be built on streets with "Islamic" names" (2) en "Indonesian mayor seeks to ban church construction" (3), waarin onder andere wordt vastgesteld dat de burgemeester van Bogor probeert kerken te weren uit straten met islamitische namen?

2.)
Indien de berichten op waarheid berusten, hoe kwalificeert u die dan en hoe beoordeelt u dan de positie en handelswijze van de Indonesische centrale overheid?

3.)
Bent u bereid onmiddellijke actie van de Indonesische overheid te eisen om de vrije bouw van en de vrije toegang tot kerken te waarborgen? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u bereid, ook gezien het islamitische geweld tegen christenen in Indonesië (4), bilateraal en in internationale fora druk uit te oefenen om de rechtspositie en de bescherming van christenen in Indonesië te laten verbeteren?  Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voorafgaand aan het Kamerdebat over een eventuele goedkeuring van de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten en de Republiek Indonesië (5)?

(1) Fok.nl

(2) Jihadwatch.org

(3) Miamiherald.com

(4) Zie bijvoorbeeld Opendoors.nl

(5) Tweede Kamerstuk 32431 (behandeling in de week van maandag 05-09-2011)