Skip to main content

PVV: OPHELDERING OVER JURIDISCHE WERKING ‘MARRAKESH’

Vragen van de leden Wilders, Fritsma en Maeijer (allen PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister-president over de juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh:

1.)
Kunt u de authenticiteit van de gelekte nota d.d. 1 februari jl. van de juridische dienst van de Europese Commissie <> bevestigen? (*)

2.)
Wat is uw reactie op de hierin staande mededeling (paragraaf 46) dat het VN-migratiepact via EU- wetgeving wel degelijk (bindende) juridische effecten zal hebben?

3.)
Waarom heeft u tijdens eerdere debatten juist het tegenovergestelde gezegd, namelijk dat het migratiepact van Marrakesh niet juridisch bindend en/of afdwingbaar is?” (**)

4.)
Erkent u dat u daarmee niet alleen de Kamer, maar ook de Nederlandse bevolking op het verkeerde been heeft gezet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat herstellen?

5.)
Kunt u deze vragen vóór dinsdag 26 maart a.s. beantwoorden?

(*)
https://sceptr.net/2019/03/marrakesh-pact-dan-toch-bindend-blijkt-uit-gelekte-nota/

(**)
Debat over het Immigratiepact d.d. 4 december 2018, Staatssecretaris Justitie en Veiligheid Harbers: “Zoals ik ook in de brief aan de Kamer uiteen heb gezet, hebben we in de eerste plaats vastgesteld dat het pact niet juridisch afdwingbaar is.”
Debat over de Europese Top d.d. 17 oktober 2018, Minister-president Rutte: “Tot slot de vraag van mevrouw Maeijer over het migratiecompact. Dat is geen juridisch bindend instrument of document. Het benadrukt juist de soevereiniteit van de lidstaten om de eigen toelatingscriteria te kunnen handhaven.