Skip to main content

Onderwijs en corona II Primair en voortgezet onderwijs

Vz,

Tijdens het vorige debat over funderend onderwijs in tijden van Corona heb ik mijn complimenten uitgesproken over het wonder dat leraren hebben verricht met het overschakelen naar afstandsonderwijs. De snelheid waarmee dat werd gerealiseerd, geeft aan dat er nog steeds heel veel goede dingen plaatsvinden in het onderwijs.
Maar wat ons nu toen eigenlijk al duidelijk was, al was het toen nog maar een vrees die intussen bewaarheid is, is dat het afstandsonderwijs geen toekomst heeft, willen we de kwaliteit van het onderwijs en kansengelijkheid voor iedereen garanderen.

Maar ook ten aanzien van het lerarentekort, dat al uiterst nijpend was vóór het uitbreken van het Coronavirus, zijn we steeds verder in de problemen aan het komen. De brief van de Algemene Onderwijsbond spreekt boekdelen. Hoe kan het zijn dat wij eigenlijk helemaal niet weten hoe groot het lerarentekort werkelijk is en wat het effect van de coronacrisis is op het tekort?
Ik verzoek de minister dan ook om op zeer korte termijn inzichtelijk te maken hoe groot het lerarentekort eigenlijk is. De motie die de minister verzocht dit landelijk te registreren is van vorig jaar juni. Deze motie, die helaas niet op steun kon rekenen van de regeringspartijen VVD, CDA, CU en semi-coalitiepartij SGP, MOET uitgevoerd worden voorzitter. Zeker in tijden van een systeemcrisis waar OOK nog eens de uitbraak van Corona bijgekomen is, MOETEN wij weten waar we aan toe zijn met betrekking tot het lerarentekort. Graag een reactie van de minister waarom hier nog steeds geen gehoor aan gegeven is en wat zij van plan is hieraan te doen.

Vz, de huidige situatie in het vo is ongewenst. Scholen rommelen vaak maar wat aan, wat wij ons goed kunnen voorstellen, maar dat maakt het allemaal nog niet wenselijk. Als de helft van het onderwijspersoneel aangeeft dat de onderwijskwaliteit in de huidige situatie in schril contrast staat met de periode van volledig afstandsonderwijs, klopt er iets niet. Dit kan komen door het implementeren van en het conformeren aan het ‘nieuwe normaal’, maar het is duidelijk dat deze nieuwe manier van leven zich zeer slecht verhoudt met het geven van gedegen onderwijs.
Naarmate deze situatie nog langer blijft voortduren zullen de achterstanden ook blijven oplopen. Hoe ziet de minister deze ontwikkeling en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de schadelijke gevolgen zoveel mogelijk kunnen beperken? Graag een reactie.

Het is voor ons in ieder geval duidelijk dat de anderhalve meter-samenleving onverenigbaar is met het geven van fatsoenlijk onderwijs en met het in het onderwijs houden van leraren die simpelweg onmisbaar zijn.

Vz, ook de werkdruk voor onderwijspersoneel loopt nu logischerwijs op. Wij gaan er dan ook vanuit dat dit ook een effect zal gaan hebben op het lerarentekort. Met name in het voortgezet onderwijs lijkt de situatie onwerkbaar te zijn. Hoe denkt de minister hierop te kunnen anticiperen. Graag een reactie.

Vz, het manifest van vijftien burgemeesters van grote- en middelgrote gemeentes spreekt boekdelen. De zaken die zij waarnemen gedurende deze coronacrisis kunnen niet als een verrassing komen. Toename van armoede, huiselijke geweld en criminaliteit in achterstandswijken zijn aan de orde van de dag. Deze burgemeesters pleiten dan ook terecht voor zomerscholen en voor meer salaris voor leraren.

Wij begrijpen ook dat in crisistijd het nog volstrekt onduidelijk is hoe groot het leed werkelijk is en hoeveel middelen er überhaupt beschikbaar zijn. Wij vragen ons af of deze problemen louter met meer geld op te lossen zijn.

Wel hebben wij zorgen over de gevolgen van maandenlang ontoereikend onderwijs. Zeker in tijden dat zo’n kwart van de 15-jarige leerlingen tot semi-analfabeet bestempeld moet worden; een ernstiger tekortkoming van een onderwijsstelsel kan ik niet verzinnen. Wij vrezen dat in deze hele periode de kwaliteit van het onderwijs nog verder op achterstand zal worden gezet. Graag een reactie.

Vz, wij hebben tijdens het vorige debat aandacht gevraagd voor het vso en dat het ons zeer lastig leek om daar op fatsoenlijke wijze onderwijs te organiseren. Helaas zien wij veel van onze punten van zorg nu terugkomen. Er is veel onduidelijkheid over de mondkapjes, want veel leerlingen kunnen die niet verdragen en ook chauffeurs dragen niet de medische mondkapjes. Hoe staat het ervoor met de beschikbaarheid van medische kapjes binnen het vso? Graag een toelichting.

Vz, de snelheid waarmee afstandsonderwijs is ingericht voor het reguliere onderwijs staat in schril contrast met de mogelijkheden tot deze vorm van onderwijs voor leerlingen met een beperking, maar vooral voor al de thuiszitters. Wij denken dat daar juist kansen liggen om deze leerlingen die nu tussen wal en schip terecht zijn gekomen, toch een vorm van onderwijs te geven. Hoe denkt de minister daarover? Graag een toelichting.

Vz, ik ga afronden. In het spoeddebat heeft de minister een toezegging gedaan met betrekking tot de examens in het vso waar hij nog geen gehoor aan heeft gegeven. Zo is toegezegd dat de docent eventueel een extra, verduidelijkende vraag mag stellen bij onduidelijkheid tijdens het mondelinge examen. Leerlingen in het vso willen graag dat de docent of begeleider die bij de afname mee naar binnen gaat ook daadwerkelijk deze grotere rol gaat krijgen en dat deze leraren een vraag mogen vertalen of een extra vraag zelf mogen stellen om zo de kansen van de leerling op succes te vergroten. Ook zouden wij het zeer op prijs stellen als deze leerlingen naast een vlagdag, de felicitaties van de Koning en Koningin Maxima en medeleven van Minister Slob ontvangen, en dat hij een bezoek brengt aan een van de scholen wanneer deze leerlingen op 30 juni a.s. te horen krijgen dat zij geslaagd zijn voor een diploma of certificaat. Deze leerlingen verdienen immers ook erkenning.