Skip to main content

AO Hoger Onderwijs en Corona

Vz,
Ook voor het hoger onderwijs heeft het Coronavirus flinke gevolgen gehad en ook daar heeft men zo snel mogelijk proberen te schakelen naar vormen van onderwijs die wel mogelijk waren. Dat is ongetwijfeld gepaard gegaan met veel stress en onzekerheid en onze complimenten gaan dan ook uit naar alle medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt.
Tot zover de complimenten voorzitter, want de Coronacrisis heeft ook aangetoond dat het huidige verdienmodel van publiek bekostigde instellingen te veel leunt op de instroom van internationale studenten. We moeten ons dus afvragen wat het bestaansrecht is van publiek bekostigde universiteiten die zonder internationale studenten nog maar 70% tot 50% van het totale aantal studenten overhouden en zonder de inschrijving van internationale studenten hun financiën niet op orde krijgen.

Zo bestaat Universiteit Twente, die in januari van dit jaar nog trots verkondigde dat zij volledige overstappen naar het Engels als voertaal, voor 30% uit internationale studenten en de Universiteit van Maastricht bestaat zelfs voor 53,7% uit studenten afkomstig uit het buitenland. Universiteit Twente heeft zelfs in een risicoparagraaf van het jaarverslag van 2018 vermeld dat als de ‘targets’ voor het aantal internationale studenten niet gehaald zou worden, dit tot een verlies van het marktaandeel en minder kostendekkende collegegelden zou kunnen leiden.
Welke universiteiten gaan ook nog in de problemen komen omdat zij minder inschrijvingen verwachten van internationale studenten? Graag een toelichting.

Vz, wij hebben altijd zorgen geuit over deze ongewenste ontwikkeling, maar dat werd altijd weggelachen als een volstrekt normaal en zelfs wenselijk verschijnsel. Er werd steeds gesteld dat internationale academische uitwisseling van kennis zo oud is als de weg naar Rome. Natuurlijk is dat ook zo, maar de massieve aantallen buitenlandse studenten, zo massief dat zelfs de voertaal moest worden aangepast naar het Engels, is een verschijnsel van deze tijd, die gekenmerkt wordt door een hang naar globalistisch denken.

Er was geen oog voor de neveneffecten van de internationalisering: 1. De sluipmoord op onze mooie taal, die geen wetenschapstaal meer is en daarmee de facto wordt gedegradeerd tot een volkstaal; het Nederlands als de taal van de domme burger, het Engels -of liever het Globlish- voor Ons Soort Mensen. 2. Met de verengelsing worden Nederlandssprekende jongeren, vooral die uit de lagere klassen, op achterstand gezet. Dat werkt de emancipatie van vooral de eerste generatiestudenten tegen. 3. Nu moeten we ook nog erkennen dat het verdienmodel van universiteiten te afhankelijk is van de werving van buitenlandse studenten. Leg dat de hardwerkende Nederlandse belastingbetaler maar eens uit. Wordt het daarom niet tijd voorzitter, dat vraag ik de minister, om te erkennen dat als universiteiten niet rond kunnen komen zonder buitenlandse studenten, er te veel universiteiten zijn?
Als instellingen toch aan ongebreidelde internationalisering willen blijven doen, prima, maar doe dat dan als private instelling en doe geen beroep op geld van de Nederlandse belastingbetaler.

Vz, tenslotte nog iets over het uit de VS overgewaaide militante activisme van de ‘identity politics’ dat in het Westen letterlijk een spoor van destructie achterlaat. Dit veelkoppige monster waar feiten en kennis ondergeschikt zijn gemaakt aan emoties en gevoelens en erger nog, dat op ouderwets marxistische wijze de samenleving splijt in plaats van bij elkaar brengt, door dogmatisch mensen in groepen in te delen, waar niet het individu meer telt, maar huidskleur. Wij vinden nadrukkelijk dat het onderwijs hier op afstand moet blijven; het behoort op geen enkele manier tot de kerntaak van het onderwijs om hier positie te kiezen.

Wat is bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van ‘diversity officers’?
Was het al niet al zo, gelukkig maar, dat eenieder ongeacht afkomst of etniciteit toegelaten wordt tot een studie van zijn of haar keuze, mits er maar voldaan wordt aan de toelatingseisen.
Nu heeft zelfs de UvA een ‘diversity officer’ aangesteld voor de bètawetenschap(!). Ik ben daar oprecht verbaasd over.
Leg me nu eens uit, minister, wat gaat die bèta-diversity officer doen? De wiskunde dekoloniseren? Pythagoras wegzetten als een man met wit privilege die misschien nog wel slaven had? Om vervolgens zijn werk weg te zuiveren, zoals nu dreigt te gebeuren in de Koninklijke Bibliotheek die volgens een eigen verklaring de eigen collectie ‘kritisch gaat bekijken’? Graag een toelichting.