Skip to main content

AO Corona en Onderwijs

Vz, laat ik beginnen met mijn complimenten voor het vele werk dat er verricht is binnen het po en vo. Schoolleiders en leraren hebben het toch voor elkaar gekregen dat de scholen weer open konden gaan.

We moeten vaststellen dat het onderwijs staat voor een ontzettend zwaar jaar. Er was voor de coronacrisis al sprake van een systeemcrisis, met een gierend lerarentekort, een tanende kwaliteit en dalende onderwijsprestaties. Wij maken ons daar grote zorgen over, omdat het een neergang is geworden die vrijwel niet te stuiten valt. Wij hebben de minister altijd het voordeel van de twijfel gegeven, omdat de situatie waar wij nu in zitten ons allen overkomen is, maar dat betekent natuurlijk niet dat wij geen kritiek en zorgen hebben over de gang van zaken.

We hadden zorgen over de trage verwerking van de testen van onderwijzend personeel, dat tenslotte al thuis moet blijven met een snotneus en een kriebelhoestje. Er waren al voorbeelden van scholen die daardoor noodgedwongen moesten sluiten. Maar zojuist is de motie aangenomen die regelt dat vitale beroepen voorrang krijgen. Dat is prima, als de minister er maar wel voor zorgt dat die motie onmiddellijk wordt opgepakt en uitgevoerd.

Vz, het onlangs in het leven geroepen Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, onder leiding van de kennelijk bestuurlijke alleskunner Doekle Terpstra, gaat erop toezien dat scholen voldoen aan de eisen die volgen uit het Bouwbesluit voor wat betreft hun ventilatievoorzieningen.
Dat vinden wij bijzonder vreemd. Het Bouwbesluit is daar nooit voor bedoeld. Het Bouwbesluit kan nooit een indicatie zijn voor goede ventilatievoorzieningen. “Als het gaat om ventilatie is het Bouwbesluit vooral gericht op het voorkomen van geuroverlast,’’ aldus dr. Ir. Franchimon.
Waarom wordt er dan toch naar het Bouwbesluit verwezen? Dat lijkt een POLITIEK antwoord op de zorgen die er breed leven, in plaats van een WETENSCHAPPELIJK steekhoudend antwoord. Overigens geldt dat ook voor de benoeming van Terpstra als voorzitter van dit Coördinatieteam. Waarom doet u dit, als u kunt weten dat door deze politieke benoeming en deze politieke benadering via het Bouwbesluit u wantrouwen creëert in plaats van vertrouwen? Ik vraag de minister om te schetsen hoe deze benoeming van uitgerekend de lobbyist bij uitstek van de Installatietechniek tot stand is gekomen. Hoe gaat zoiets nou toch in zijn werk? Was er op geen enkele moment twijfel of het benoemen van een superlobbyist met heel veel petten op het draagvlak en de geloofwaardigheid van het ventilatieteam niet in gevaar zou brengen? Dat kan toch niet waar zijn. Graag een reactie.

Vz, tijdens het vorige debat over corona en onderwijs heb ik opheldering gevraagd over de grootte van het lerarentekort. Ik heb in mijn vorige inbreng verwezen naar de brief van de Algemene Onderwijsbond, maar ook deze week verscheen het bericht dat uit een enquête van Algemene Vereniging Schoolleiders (AVN) blijkt dat 83% van de schooldirecteuren zich zorgen maakt of er wel voldoende personeel zal zijn, zodra de winter aanbreekt. Wij vragen de minister dan ook om op korte termijn inzichtelijk te maken hoe groot het lerarentekort is. Graag een reactie.

Vz, wij willen nogmaals aandacht vragen voor het VSO en in het bijzonder het gebrek aan aandacht en maatwerk voor het VSO in het servicedocument. Er heerst daar terecht de notie dat zij er toch minder toe doen. Dat vooral het voortgezet onderwijs weer alle aandacht krijgt, en dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het wegpoetsen van achterstanden of de nodige verruimingen bij de komende examens. Graag een reactie.

Vz, ik ga afronden. In de brief van de minister van 29 juni jl. wordt uiteengezet hoe de €500 miljoen wordt ingezet, die het kabinet in het kader van de gevolgen van Covid-19, aanvullend heeft geïnvesteerd. Er gaat €200 miljoen naar studenten in het mbo en het hoger onderwijs ter compensatie van eventueel opgelopen vertragingen en €244 miljoen naar kwetsbare studenten in het mbo en kinderen in het funderend onderwijs om achterstanden weg te werken. Er is voor de verdeling van deze gelden gekozen voor een subsidieregeling en dat baart ons zorgen. Wij hebben twijfels of deze gelden ook effectief zullen worden ingezet. Waar wordt dat vele geld concreet aan uitgegeven? Aan extra lestijd, bovenop de reguliere lesuren? Aan extra leraren? Waar halen we die vandaan? Hoe gaan we dat monitoren?
Ook blijft er dus nog €56 miljoen over. Wat gaat er met dat bedrag gebeuren?
Graag opheldering hierover.

Tot zover voorzitter.