Skip to main content

AO Onderwijs en Corona VI, mbo en hoger onderwijs + stages

Vz, laat ik beginnen met het uitspreken van mijn complimenten voor het uitstekende werk dat er verricht wordt binnen het mbo en het hoger onderwijs.
Het is waarachtig niet niks wat er van de medewerkers gevraagd wordt. Het is voor eenieder in het onderwijs een slechte film waarvan het einde voorlopig niet in zicht is.

Dat gezegd hebbende, zijn we inmiddels al bij deel VI aangekomen van deze reeks debatten over het coronavirus in het onderwijs.

Hele cohorten studenten zijn noodgedwongen aangewezen op digitaal onderwijs. Er is nauwelijks sprake van interactie met medestudenten en leraren. De hele ervaring van het volgen van colleges en lessen is gedevalueerd tot het staren naar een scherm. De hele ervaring van het volgen van een studie en de belevenissen die daar onlosmakelijk aan verbonden zijn, bestaan nagenoeg niet meer. Zeker voor de eerste generatie studenten is dat een bittere realiteit. Juist het eerste jaar is ontzettend belangrijk om je wegwijs te maken.

Er is veel politieke aandacht voor studenten in een kwetsbare positie, en dat is terecht. Toch vragen we de minister of er ook rekening gehouden wordt met de eerste generatie studenten die niet al op voorhand in een dergelijke positie zaten. Het coronavirus raakt de unieke en broodnodige ervaring van ALLE studenten in het eerste jaar; de zogenaamd niet kwetsbare studenten dreigen uit het oog verloren te raken, juist ook omdat zij niet opvallen en omdat er te gemakkelijk gedacht wordt dat zij wel op hun pootjes terecht komen. Graag een reactie.

Vz, het mbo telt maar liefst 500.000 “studenten”, het blijft toch wennen, dus we kunnen wel stellen dat in deze precaire situatie het mbo absoluut niet bestand is tegen een grote uitval van docenten vanwege een positieve test voor het coronavirus. Wij vragen de minister dan ook om het advies van de MBO-Raad op te volgen en ervoor te zorgen dat ook docenten die werkzaam zijn in het mbo, testvoorrang krijgen. Graag een reactie.

Vz, ook willen wij graag aandacht voor het verruimen van de termijn van het studievoortgangsadvies. Mbo-instellingen dienen de student dit advies na 9 maanden en uiterlijk 12 maanden na de start van de meerjarige opleiding te geven. Door de coronamaatregelen komt het nogal eens voor dat studenten niet alle benodigde resultaten kunnen realiseren, bijvoorbeeld doordat een stage niet is doorgegaan of een aantal vitale vakken niet gegeven kon worden. Graag een reactie.

Vz, wij hebben met interesse, maar vooral met verbazing, kennisgenomen van het verzoek aan het SBB om met een actieplan te komen voor het realiseren van voldoende stages en leerbanen. Het is een papieren plan, nogal gratuite. Het is allemaal makkelijk gezegd, vanuit de burelen van de koepels. Wij vragen ons echter af hoe een en ander in een tijd als deze geconcretiseerd kan worden. Veel leerbedrijven, vooral in de horeca en de evenementenbranche, verkeren in zwaar economisch weer en het lijkt ons aannemelijk dat er veel minder stageplekken en leerbedrijven zullen zijn. Een verzoek aan de minister: kijk op een realistische manier naar de luchtfietserij van de vingerheffende dominees van de koepels en sluit niet uit dat er TOCH coulance getoond moet worden voor studenten die onmogelijk een stageplek of leerbedrijf kunnen vinden. Graag een reactie.

Vz, ten aanzien van stagemisbruik of stagediscriminatie willen wij benadrukken dat stages geen ‘one-way street’ zijn. Natuurlijk is het onacceptabel dat studenten soms fulltime als volledige medewerkers worden ingezet in het stagebedrijf of op oneigenlijke gronden niet aangenomen worden. Tegen dit soort praktijken moet hard worden opgetreden, maar laten we alstublieft benoemen dat de straatcultuur, waarbinnen geweld, onverschilligheid en het gebrek aan basale manieren volstrekt normaal is, de belangrijkste reden is waarom veel mbo’ers onmogelijk een stageplek kunnen vinden. Zolang we dit steeds groter wordend probleem niet erkennen en zelfs bagatelliseren, zullen we het probleem nooit oplossen, voorzitter.

Ik ga afronden.
Wij hebben verontrustende geluiden ontvangen over de steeds groter wordende werkdruk aan de mbo-instellingen en universiteiten. Het werken onder de Coronamaatregelen legt een gigantische druk op het personeel en wij vrezen dan ook dat deze druk deze onvervangbare mensen uiteindelijk uit het onderwijs zal verjagen. Wij willen graag voorkomen dat wij ook met nijpende tekorten aan docenten te maken krijgen binnen het mbo en hoger onderwijs. Graag een reactie.