Skip to main content

AO Onderwijs en Corona

Vz, laat ik beginnen met onze steun en bewondering uit te spreken voor al het onderwijspersoneel en het uitstekende werk dat zij dagelijks verrichten om het funderend onderwijs draaiende te houden. Dit is alweer het zevende deel van de reeks debatten die wij voeren over het effect van het coronavirus op het onderwijs.

Vz, het funderend onderwijs staat voor een ontzettend zwaar jaar. Leerachterstanden dreigen nog groter te worden in een tijd waar de kwaliteit sowieso al tanende is. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling waar wij onze aandacht op zullen blijven vestigen. Er heerst bij ouders dan ook veel twijfel en onzekerheid of het wel verstandig is dat het kind naar school gaat, zeker wanneer één of meerdere gezinsleden tot een risicogroep behoren.

Tijdens Nieuwsuur van 22 november jl. zei epidemioloog Bruijning, verbonden aan het UMC, dat het verstandig zou kunnen zijn om in te zetten op sneltesten voor klassen waar leerlingen positief getest zijn. Zeker omdat er nog zoveel onduidelijkheid bestaat over het verspreidingsrisico van leerlingen die positief getest zijn. Ook zei mevrouw Bruijning dat het sneltesten van een hele school waar veel positief geteste leraren en leerlingen zitten een optie zou kunnen zijn. Dit voorkomt het sluiten van deze scholen en zorgt er in ieder geval voor dat fysiek onderwijs gewaarborgd blijft.
Ook werd er in deze uitzending gesproken over nieuwe clusterbesmettingen in het vo en een groei van positieve testen bij leerlingen tussen de 12-17 jaar.
Hoe kijkt de minister, gezien deze ontwikkelingen, aan tegen het advies van het OMT om te onderzoeken of er een langere kerstvakantie voor jongeren moet komen?

Vz, deze week is duidelijk geworden dat de aanvragen van scholen voor nieuwe ventilatiesystemen nagenoeg stil is gevallen. Scholen wachten op subsidiëring via de overheid en stellen de aanschaf van nieuwe systemen daarom liever uit. De beloofde 360 miljoen euro die hiervoor uitgetrokken is, is echter nog steeds niet beschikbaar. Pas vanaf 1 januari van het komende jaar kunnen scholen en gemeenten aanvragen indienen, maar dat is onzes inziens veel te laat. Zeker met de winter aanstaande is het volstrekt onaanvaardbaar dat er les gegeven wordt in zulke barre omstandigheden. Graag een reactie van de minister. Waarom kan dit proces niet versneld worden?

Vz, wij hebben geluiden ontvangen van leraren die aangeven dat er de facto niets is veranderd met de tijd van vóór de uitbraak van het coronavirus. De dagelijkse praktijk is eigenlijk hetzelfde gebleven, maar nu wel met inachtneming van de regels die samenhangen met het bestrijden van het coronavirus, zoals het voldoende afstand houden en het dragen van mondkapjes tijdens pauzes en de gang naar de volgende les. Dit geeft onduidelijkheid en leidt tot onnodig veel stress. Graag een reactie van de minister.

Vz, ik ga afronden. Wij zijn positief over het verbeteren van de handreikingen en richtlijnen waar scholen mee moeten werken. Juist duidelijkheid en eenduidigheid kan veel van de zorgen wegnemen en voorkomen dat de besmettingscijfers snel oplopen. Ook het inzetten van tijdelijke banen bij het voorkomen van onderwijsachterstanden is een prima initiatief. Wel wil ik de minister nog waarschuwen dat onze vrienden van de VO-raad al weer hevig aan het lobbyen zijn voor het afschaffen van de Centraal Examens. Onder het motto “never let a crisis go to waste” misbruiken ze het coronavirus om de eigen agenda erdoorheen te drukken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, wil ik de minister tenslotte nog meegeven.