Skip to main content

AO Mbo/praktijkonderwijs

Vz, het gaat vandaag over het pro, het praktijkonderwijs, een vorm van onderwijs die weinig aandacht krijgt. En dat is niet terecht. Het wordt tijd dat we het praktijkonderwijs op waarde schatten.

De minister wil de samenwerking tussen pro en het mbo formaliseren door wettelijk te verankeren dat het pro in samenwerking met het mbo een entreeopleiding kan aanbieden.

Er bestaat niet alleen bij ons twijfel over de noodzakelijkheid hiervan. Ministers in vorige kabinetten zagen de noodzaak ook niet.
Zo schreef minister Bussemaker in 2016 in een brief aan de Tweede Kamer: “Voor diegenen die behoefte hebben aan onderwijs in een vertrouwde, kleinschalige omgeving, kan de pro-school een entreeopleiding aanbieden.”
Graag een toelichting van de minister wat een wettelijke verankering in de praktijk van alledag gaat verbeteren.

Wij begrijpen dat het blijkbaar niet in alle regio’s lukt om een goede samenwerking op te zetten tussen het bekostigde pro en mbo-scholen, en dat er daarom vaak wordt samengewerkt met particuliere scholen. Wij pleiten er voor dat pro-scholen de vrijheid behouden om een samenwerking aan te kunnen blijven gaan met particuliere scholen.

Maar ik heb me er wel over verbaasd dat er regio’s zijn waar die samenwerking tussen pro en mbo niet tot stand komt. Wat ligt daaraan ten grondslag, vraag ik de minister. En zou een formalisering, een wettelijke verankering van de huidige gedoogpraktijk in de regio’s waar die broodnodige samenwerking nu NIET tot stand kan komen, om welke reden dan ook, zou een formalisering ertoe bijdragen dat de partijen WEL tot elkaar komen?

Vz, toch nog een aantal suggesties over de relatie tussen het pro en het mbo. Wij willen graag voorstellen om mbo-docenten aan te stellen als assessor, als examinator dus, en ze examens af te laten nemen in de vertrouwde pro-schoolomgeving. Zo houden pro-scholen de examens en het agenderen daarvan in eigen hand.
Ook levert het voordelen op voor de ROC’s die dan minder rekening hoeven te houden met de examenagenda’s van de leerlingen in het pro. Graag een reactie.

Vz, kinderen in groep 7 en 8 die te maken krijgen met de Cito-toets kunnen als laagste advies BB krijgen, de basis-beroepsgerichte leerweg, het laagste niveau van het vmbo. Kinderen die dat niveau niet aankunnen, en dus op het pro aangewezen zijn, zijn dus kennelijk buitencategorie. Een categorie kennelijk, zo ervaren zij dat, waarover niet gesproken wordt. Zij zijn dus eigenlijk onzichtbaren, niet te categoriseren, kinderen waarover niet gesproken wordt.
Dat is wreed, voorzitter. Want zij zijn er wel degelijk. En ze horen erbij. Voor hen zal er ook een categorie in het leven moeten worden geroepen, de categorie pro.
Ziet de minister een mogelijkheid om pro op te nemen als advies in de systematiek van Cito? Dat zou een fantastische stap zijn in het normaliseren en het emanciperen van het mooie praktijkonderwijs.

Vz, wij zien de startkwalificatie als het minimale dat vereist is om je op de arbeidsmarkt te kunnen begeven.
Toch wil ik het hebben over jongeren die uit het pro komen en simpelweg cognitief nog niet ver genoeg zijn om mbo 2 te halen. Deze jongeren zijn echter vaak technisch zeer vaardig, maar ze kunnen nergens terecht, omdat ze niet over de juiste startkwalificatie beschikken.
Wij vinden dat een schrijnende en onwenselijke situatie. Wij gaan hier niet een pleidooi houden om de startkwalificatie af te vallen. Maar de startkwalificatie gaat wel gepaard met een perverse prikkel waar het leerlingen in het pro betreft; die willen maar één ding en dat is een startkwalificatie.
Dus gaan ze en masse naar het mbo om daar uiteindelijk uit te vallen en in een uitzichtsloos bestaan terecht te komen vol schuldenproblematiek. Terwijl deze jongeren na het behalen van hun pro prima de arbeidsmarkt op kunnen.
Wij stellen dan ook voor dat je na het behalen van je entreediploma of pro-diploma over voldoende kwalificaties beschikt om, als je dat graag wil, de arbeidsmarkt op te gaan. Graag een reactie.

Vz, tenslotte. Wij hebben met verbazing het negatieve advies van de SBB gelezen over het introduceren van de meester-gezelroute in het bekostigde mbo-onderwijs. Ook wij zouden graag zien dat deze route er komt.
Wij hebben met eigen ogen, in Oostenrijk, de meerwaarde van de route kunnen zien. Het voorstel van de SBB om tijdens je studie je verder te specialiseren en te verdiepen, wat in de praktijk vooral op theoretische kennis zal neerkomen, vinden wij vlees noch vis.
Wij adviseren de minister dan ook om het advies van de SBB te negeren en zelf het initiatief te nemen voor het introduceren van de meester-gezelroute in het mbo.

Tweede termijn

Er spelen grote problemen in het vso. De brandbrief van Elijah Delsink en het bestuur van LBVSO laat weinig aan duidelijkheid over. Zo is er zelfs met een staking gedreigd, omdat het beleid onnavolgbaar is geworden voor de leraren, leerlingen en ouders. Graag een reactie.