Skip to main content

Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

Vz, de scholengemeenschap Gomarus heeft een grens overschreden die onacceptabel is. Zij hebben doelbewust een onveilig leerklimaat gecreëerd waarin zij leerlingen gedwongen hebben hun seksuele geaardheid te openbaren. En zij hebben op grove wijze inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van leerlingen en op de verbinding tussen ouder en kind waar de ontwikkeling van seksuele identiteit thuishoort. Dat is schandalig voorzitter. Een haast onvergeeflijke zonde die vraagt om ingrijpende sancties.

En zie wat er gebeurd is. Er IS ingegrepen. En hoe! Het OM is op basis van de bevindingen van de Onderwijsinspectie een strafrechtelijk onderzoek gestart. Dit vanwege schending van het gelijkheidsbeginsel op basis van seksuele oriëntatie. Aan de hand van deze constatering heeft de Inspecteur-Generaal namens de Onderwijsinspectie op 8 september jl. aangifte gedaan.
Dus wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Wij voeren hier een ophefdebat. Ophef, voorzitter. Ophef over een misstand die er met de haren wordt bijgesleept om Artikel 23 van de Grondwet onderuit te halen. Ophef om het christelijk onderwijs na te trappen. Het is kopschoppen voorzitter.

Kopschoppen, die laffe, nare gewoonte om een slachtoffer dat zich niet meer kan verweren nog eens flink na te trappen. De boomers van toen, de leeftijdsgenoten van de heer Van Meenen en mijzelf, de linkse studenten en docenten van toen lieten geen gelegenheid voorbijgaan om het christendom te bashen en te cancelen. En nu moet het karwei worden afgemaakt.

Voorzitter, wat ons betreft dient dit debat louter om onze, zeer terechte, afkeer uit te spreken over het handelen van de scholengemeenschap en het onveilige pedagogische klimaat dat geboden is aan leerlingen. En niet meer dan dat, ook voorzitter, omdat al de partijen die nu zo hijgerig hun ophef staan te etaleren, normaal gesproken vooraan staan om heel gewichtig, heel rechtsstatelijk anderen veroordelen als ze zich uiten over een zaak die onder de rechter is. Van die terughoudendheid is ineens geen sprake als het D66 en die andere partijen beter uitkomt. Dat is op z’n minst hypocriet voorzitter.

Vz, het is ernstig wat er is voorgevallen, maar de inspectie erkent in haar rapport wel dat zowel bestuur als school ruime aandacht besteden aan de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Een groot deel van de leerlingen ervaart de school als veilig tot zeer veilig. Leerlingen beoordelen de sociale veiligheid op het Gomarus volgens de laatste meting van de veiligheidsmonitor als zeer goed (oplopend van een 9,2 voor vmbo-basis tot een 9,8 voor het vwo). Ook stelt de inspectie: “Geen enkele leerling die we gesproken hebben zegt zich op dit moment onveilig te voelen op school of op school gepest te worden. Leerlingen die vertellen zich in eerdere jaren minder prettig te hebben gevoeld, zijn in hun ogen goed geholpen door de mentoren. Uit gesprekken komt naar voren dat dit ook geldt voor enkele leerlingen die op school hebben verteld dat ze homoseksueel zijn.” De inspectie stelt echter ook dat er nog steeds een beperkte groep is die zich niet of minder veilig voelt. Deze groep, die bestaat uit voornamelijk oud-leerlingen, voelt zich niet veilig genoeg om een medewerker in vertrouwen te nemen, maar in hoeverre rijmt dit met de uitspraak dat geen enkele leerling heeft aangegeven zich onveilig te voelen en dat dit ook geldt voor enkele leerlingen die homoseksueel zijn en dat ook op eigen initiatief hebben kunnen delen op school? Daar rijst de vraag voorzitter, en die wil ik aan de minister voorleggen, wat nu eigenlijk het doel zou moeten zijn van de hang naar veiligheid, naar safe spaces, waar letterlijk iedereen, waarover het ook gaat, in school een soort totaalveiligheid zou moeten ervaren, die elke gekwetstheid uitsluit. Is dat niet een utopie? En leidt dat niet teveel af van het kerndoel van een school, namelijk goed onderwijs verzorgen? Graag een reactie.

Vz, ik ga afronden. Wat er zich in 2016 en mogelijk de jaren erna heeft voorgedaan, is ronduit verwerpelijk, maar gelukkig is niet alles kommer en kwel met betrekking tot de scholengemeenschap Gomarus. Aangezien deze casus nu bij het OM ligt zullen wij in elk geval niet op de stoel van de rechtspraak gaan zitten, maar zijn wij vooral zeer benieuwd naar het oordeel van de officier van justitie. Tot zover.