Skip to main content

CD Onderwijs aan vluchtelingen

Vz, ik las een hele map met brieven van klagers over de tekortkomingen in scholing aan vluchtelingenkinderen. Van de Onderwijsraad, de VO-raad, het Laks, LOWAN, Save the Children. En allemaal, vooral de organisaties die hun bestaansrecht exclusief ontlenen aan het welzijn van vluchtelingen schreeuwen ze ons toe dat er niks deugt van de opvang als het gaat om onderwijs. Weet u wel dat het aanbod niet toereikend is, niet passend is. Weet u wel dat er in Syrische gezinnen een taboe heerst op psychosociale steun, ongelooflijk dat u daar geen rekening mee houdt, kinderen ervaren te weinig steun voor hun achtergrond en uitdagingen. Een brief van iemand die uit Malaga naar hier is geëmigreerd en ons verwijt dat we niet weten wat de ISK is. Weet u wel dat ieder kind zo snel mogelijk naar school moet, ongeacht de verblijfsduur van dat kind.
En zo gaat het maar door. En iedereen heeft gelijk, want alle kinderen in ons land hebben recht op goed onderwijs. Maar het realisme is volstrekt zoek.

Voorzitter, vorig jaar kwamen er bijna 43.000 vluchtelingen naar Nederland. Bijna twee keer zoveel als in 2020.
Wij zeggen niet zonder reden al jaren dat er sprake is van een asielinvasie en wij roepen dan ook al jaren op tot een asielstop. Want voorzitter, we kunnen het niet aan. We zitten vol.
De ongebreidelde instroom van migranten zet al onze voorzieningen onder druk: huisvesting, de zorg en ook het onderwijs.
Dat er nu eindelijk bewustwording is gekomen bij zowat alle partijen in de coalitie, met uitzondering van D66, vinden wij een positieve ontwikkeling, maar zijn wij niet veel te laat? Waarom dringt nog steeds niet door dat we er als klein land niet in slagen om elk jaar een groei met een omvang van een stad als Deventer te accomoderen? Waarom staan alle collega-woordvoerders hier in de rij om te roepen dat al deze mensen voorrang moeten krijgen in alles? Voorrang bij een huis, voorrang met gratis inboedel, met gratis zorg, met gratis onderwijs? Terwijl wij als land te kampen hebben met 15 tot 20.000 thuiszitters, Nederlandse leerplichtige leerlingen die nergens terecht kunnen, omdat er voor onze eigen kinderen allerlei excuses en verklaringen zijn waarom zij niet in passend onderwijs kunnen worden ondergebracht.

Voorzitter, ons onderwijs is zo aan rot onderhevig dat we onze toevlucht moeten nemen tot absurde maatregelen. Omdat er bijna niemand meer voor de klas wil, zitten we met een lerarentekort dat z’n weerga niet kent. Onze eigen kinderen, van Nederlandse belastingbetalers, worden de dupe van onbevoegde leraren voor de klas, zelfs van inkorting van lestijd, terwijl we 24% van onze kinderen zelfs niet kunnen leren lezen.
We zitten vol, voorzitter, propvol, er kan niemand meer bij.

20 november jl. was het de dag van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling.
Het VN-verdrag inzake Rechten van het Kind schrijft voor dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Wij zijn dus wettelijk verplicht om deze kinderen onderwijs te geven.
Dat kan allemaal zijn, maar als je simpelweg de capaciteit niet hebt, zelfs niet voor je eigen kinderen, moet je je verantwoording nemen, moet je politieke leiding nemen, internationaal duidelijk maken dat de grens gesloten wordt. Waarom is er niemand die die moeilijke boodschap durft te geven? Waarom blijft iedereen de illusie voeden, aan vluchtelingen, aan internationale gremia, dat we het WEL aankunnen?

Vz, door de massale instroom van asielzoekers komen er in Den Haag maandelijks maar liefst vier hele klassen bij. De gemeente Den Haag heeft dan ook uit wanhoop de hulp van het kabinet ingeroepen. Er staan inmiddels honderden kinderen op een wachtlijst voor onderwijs. De Haagse wethouder heeft de minister gevraagd om de tijdelijke wetgeving die het mogelijk maakt voor Oekraïense kinderen om onderwijs te volgen, te verruimen voor alle kinderen van zogeheten nieuwkomers. Die tijdelijke wet maakt het mogelijk om onbevoegden zoals studenten maximaal twee jaar voor de klas te zetten.
Wat zijn dat voor verzoeken? Wat zijn dat voor broddelwetjes? Dit voorziet toch op geen enkele manier in volwaardig, duurzaam onderwijs aan wie dan ook? Het is erger dan pappen en nathouden, voorzitter. De wethouder en de VNG hadden de Minister duidelijk moeten maken: stop! Stop met het opnemen van vluchtelingen. Draai de kraan dicht; we moeten eerst dweilen!

Vz, alle oplossingen die aangedragen worden door het veld zien wij als een voorzetting van een gewetenloos politiek beleid. Zolang de massa-immigratie onverminderd doorgaat, zal de continuïteit van het onderwijs verder in het geding komen. Wij vragen dan ook om een asielstop. Als daarvoor vluchtelingenverdragen moeten worden opgezegd, dan is dat zo. Want voorzitter, onze primaire verantwoordelijkheid geldt onze eigen burgers, onze eigen kinderen. En hun positie is in groot gevaar.