Skip to main content

Schriftelijke vragen van het lid Beertema aan de minister van OCW

Vragen van Harm Beertema (PVV) aan de minister van OCW n.a.v. het artikel in de Volkskrant van zaterdag 10 juli 2010 over diplomafraude op hogeschool InHolland.

1.)
Bent u bekend met het artikel in de Volkskrant van zaterdag 10 juli 2010 met als titel:  “Slechte scriptie, toch je bul” ?

2.)
Bent u het met mij eens dat de handelwijze van InHolland waarmee aan circa 250 studenten die volgens de vigerende examennorm niet geslaagd waren, toch een diploma uit te reiken, gekwalificeerd kan worden als fraude? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u het met mij eens dat het verweer van de voorzitter van het College van Bestuur dat het hier om een “pilot” ging volstrekt inadequaat is, temeer omdat deze  zogenaamde “Theo-route” nu reeds twee jaar loopt. Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid om uw inspectie opdracht te geven om deze zaak die zo schadelijk is voor het civiel effect van diploma’s (de maatschappelijke waarde van diploma’s) diepgaand te onderzoeken, met inbegrip van gesprekken met betrokken studenten, docenten en managers en met inbegrip van het opvragen van de interne documenten die betrekking hebben op deze zaak? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u bereid om rechtspositionele consequenties te verbinden aan de uitkomst van uw onderzoek voor de betrokken docenten, managers en de voorzitter van het College van Bestuur? Zo nee, moeten we dan vaststellen dat het sjoemelen met de uitreiking van diploma’s tot het toegestane repertoire behoort van docenten, managers en bestuurders? Zo neen, waarom niet?

6.)
Bent u bereid om de 250 diploma’s die via de “Theo-route” zijn behaald in te trekken of ongeldig te verklaren? Zo neen, waarom niet?

7.)
Bent u bereid om de diplomabonus voor deze “Theo-diploma’s” terug te vorderen? Zo neen, waarom niet?

8.)
De bestuursvoorzitter van InHolland verklaart dat andere hogescholen gelijksoortige trajecten kent. Bent u bereid om uw onderzoek naar “Theo-trajecten” uit te breiden naar alle andere hogescholen? Zo nee, waarom niet?

9.)
De Partij voor de Vrijheid hecht in het onderwijskader van emancipatie, integratie en assimilatie sterk aan gelijke rechten en plichten voor iedereen en is rigoureus tegen negatieve en positieve discriminatie. Het kan dan ook niet zo zijn dat er een categorie hbo-studenten is waaraan minder eisen worden gesteld dan aan andere categorieën studenten. Onderschrijft u dat standpunt? Zo neen, waarom niet?

10.)
Om te kunnen controleren of er een categorie studenten is die afstudeert met een tweederangs hbo-diploma is het van belang dat u inzichtelijk maakt hoeveel van de betrokken 250 studenten van autochtone afkomst zijn en hoeveel studenten een allochtone of biculturele achtergrond hebben. Kunt u ons deze gegevens verstrekken? Zo neen, waarom niet?