Skip to main content

PVV-vragen over hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht in Vrij Nederland “Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten”(*)?

2.)
Deelt u onze opvatting dat zolang mbo-bestuurders zichzelf kunnen verrijken door salarissen te bedingen die ver boven de norm van de Wet normering topinkomens liggen, de wijze van financiering van het mbo toe is aan een drastische wijziging? Zo nee, waarom niet?

3.)
Kunt u ons uitleggen hoe de beloning van de voorzitter van ROC Amsterdam tot stand kwam en waarom zowel de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ingestemd heeft met de beloning van € 237.000 per jaar?

4.)
Bent u met ons van mening dat de huidige systematiek dat de boete die een mbo-instelling krijgt als een bestuurder boven de WNT-norm verdient, door de mbo-instelling wordt betaald, niet verantwoord is? Zo nee, waarom niet?

5.)
Klopt het dat de Raad van Toezicht en de GMR van ROC Amsterdam er jarenlang mee akkoord zijn gegaan om de boete vanuit de lumpsum te betalen en daarmee onderwijsgeld hebben onttrokken aan het primaire onderwijsproces? Zo ja, wat was de overweging om dat te doen?

6.)
Kunt u ons een overzicht verstrekken van alle beloningen die boven de norm van Wet normering topinkomens uitkomen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs, met de namen van de betrokkenen en de instellingen waar zij werkzaam zijn?

(*) https://www.vn.nl/mannen-pakken-mbo-kansen/