Skip to main content

PVV: geen nieuwe islamitische school in Amsterdam

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de minister van SZW en de staatssecretaris van OCW:

1.)
Bent u bekend met de uitspraak van de Raad van State van 26 juli 2017, waarin wordt gesteld dat een nieuwe islamitische school in Amsterdam bekostigd moet worden door het ministerie van OCW(*)?

2.)
Op basis van welke nieuwe feiten heeft de Raad van State volgens u geconcludeerd dat uw eigen, terechte, zorg dat deze school IS-gedachtegoed uit zou gaan dragen naar leerlingen, kennelijk onterecht is?

3.)
Bent u het met de zienswijze van de Raad van State eens dat deze islamitische school een school is als alle andere en niet een school die zich keert tegen integratie en met "zijn rug naar de maatschappij staat", zoals veel partijen stellen? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u bereid om de uitspraak van de Raad van State te negeren en deze school, die uit is op onderwerping van alles wat niet islamitisch is, met de vestiging van de sharia als doel, alsnog bekostiging te onthouden?

5.)
Bent u het met ons eens dat deze islamitische school op geen enkele manier zal bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, maar zich juist keert tegen alle Nederlandse waarden die een school zijn leerlingen zou moeten meegeven? Zo ja, onderschrijft u dan onze mening dat geen enkele vorm van islamitisch onderwijs toegestaan zou moeten worden in Nederland?

(*) https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=1066&summary_only=&category_id=8