Skip to main content

PVV-vragen over het bericht dat tientallen Chinese onderzoekers in Delft banden hadden met het Chinese leger

Vragen van de leden De Roon, Beertema en Fritsma (allen PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Defensie en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat tientallen Chinese onderzoekers in Delft banden hadden met het Chinese leger:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Tientallen onderzoekers in Delft hadden band met leger’? *)

2.)
Kunt u bevestigen dat 29 promovendi en gastonderzoekers van de National University of Defense Technology (NUDT) uit China, onderzoek deden aan de TU Delft op deels militair technologische vakgebieden?

3.)
Hoeveel van deze promovendi en onderzoekers zijn volgens uw informatie direct of indirect verbonden aan het Chinese Volksbevrijdingsleger (PLA)?

4.)
Is het volgens u aannemelijk, of zelfs door onze eigen diensten bewezen, dat er als gevolg van deze Chinese invasie op de TU Delft kennis/technologie naar het PLA is gevloeid?

5.)
Deelt u de mening van Hoogleraar Alexander Verbraeck dat we niet naïef moeten zijn en dat er ook kennis naar het PLA vloeit als wordt samengewerkt met niet-militaire universiteiten? Zo ja, hoe monitort u dergelijke samenwerkingsverbanden?

6.)
Kunt u cijfermatig weergeven hoeveel Chinese promovendi en onderzoekers de afgelopen tien jaar aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen werkten of onderzoek deden, en hoeveel Chinezen het momenteel betreft?

7.)
Wat heeft u gedaan met de gezamenlijke/waarschuwing van de MIVD, AIVD en NCTV in het ‘dreigingsbeeld statelijke actoren’ dat “Spionageactiviteiten van China met name gericht op zijn Nederlandse topsectoren en kennisinstellingen”? **)

8.)
Screenen de Nederlandse inlichtingendiensten Chinese onderzoekers standaard als zij aan Nederlandse universiteiten of kennisinstellingen komen werken? - Zo ja, in hoeveel gevallen heeft dit geleid tot het weren van Chinezen? - Zo nee, bent u bereid alle toekomstige plus reeds aanwezige Chinese onderzoekers individueel door de AIVD en MIVD te laten screenen?

9.)
Deelt u de constatering van het Australian Strategic Policy Institute (ASPI) dat samenwerking met Chinese ‘Seven Sons of National Defence’ universiteiten een uitermate hoog veiligheidsrisico met zich meebrengt? ***)

10.)
Is het vanuit het oogpunt van onze nationale veiligheid en vanuit het oogpunt van ongewenste kennisoverdracht nog wel verantwoord dat de TU Delft samenwerkt met universiteiten van de ‘Seven Sons’ groep? Graag een uitvoerige toelichting.

11.)
Kunt u aangeven welke Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen nog meer samenwerken met één of meer universiteiten van de ‘Seven Sons’ groep? Klopt het dat het in ieder geval de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Eindhoven, de Wageningen University, de Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit Groningen betreft?

12.)
Hoe staat het met de gesprekken van de TU Delft met “drie ministeries om met een gezamenlijk antwoord te komen op de China-kwestie”? Hebben deze gesprekken inmiddels tot maatregelen geleid?

13.)
Bent u bereid een zwarte lijst op te stellen van Chinese universiteiten en onderzoeksinstellingen waar Nederlandse universiteiten en instellingen vanwege veiligheidsrisico’s en ongewenste kennisoverdracht bij voorbaat niet mee moeten samenwerken?

*) https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/26/tientallen-chinese-onderzoekers-in-delft-hadden-band-met-leger-a4037383

**) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/03/dreigingsbeeld-statelijke-actoren

***) https://www.delta.tudelft.nl/article/hoe-de-tu-delft-onbedoeld-het-chinese-leger-een-handje-helpt#