Skip to main content

Rechtspraak lijdt onder tijdsdruk

Vragen van de leden De Roon en Helder (beiden PVV) aan de minister van Justitie over tijdsdruk in de rechterlijke macht.

1.)
Kent u het bericht ‘Rechtspraak lijdt onder tijdsdruk’ (*)?

2.)
Deelt u de mening dat de tijdsdruk onder rechters de kwaliteit van de rechtspraak aantast? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u van mening dat elke rechter kennis moeten nemen van het gehele dossier alvorens een uitspraak te doen over de zaak? Zo neen, waarom niet?

4.)
Ziet u in deze berichtgeving aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop rechters zaken behandelen? Zo neen, waarom niet?

(*) NOS Teletekst blz 104, 14 sept 2010