Skip to main content

Raymond de Roon tijdens Algemeen Overleg art.100-brief ISIS: "Grenzen dicht voor mensen uit islamitische landen"

Voorzitter,

“Where islam treads, it leaves a desert” , dat las ik als titel van een artikel over de vernietiging van culturen door de islam sinds zij in de wereld verscheen.

“Waar de islam gaat, laat zij een woestijn achter”: Dat is de vertaling.

Zo’n titel, vz., is de Islamitische Staat op het lijf geschreven.

Deze terroristen willen een tabula rasa maken van gehele beschavingen.

De minachting van de islam voor andersdenkenden, wordt door hen tot in de uiterste consequenties doorgedreven: gruwelijke moordpartijen, verminkingen, verkrachtingen, slavernij, kruisiging, deportaties, vernieling van culturele- en religieuze monumenten, oplegging van de jizya, de beschermingsbelasting voor niet-moslims, diefstal, bedreiging.

En dit alles op grote schaal.

Zie daar het repertoire van de Islamitische Staat.

En wat opvalt, is dat er een grote mate van overeenstemming is tussen wat zij zeggen en wat zij doen. Er is geen reden om er aan te twijfelen dat ze oprecht willen wat ze zeggen; er is ook geen reden om er aan te twijfelen dat ze gaan doen wat ze zeggen.

Dit alles is natuurlijk al op zich voldoende reden om de Islamitische Staat gewapenderhand te willen bestrijden. Onderhandelen is hier geen optie. De militaire kracht van de Islamitische Staat moet worden gebroken: in Irak èn in Syrië. En, ik voeg daar aan toe, overal waar zij zich nog zal openbaren.

En dat ook Nederland daar aan zal deelnemen kan op instemming van de PVV-fractie rekenen. De rechtsgrond voor de militaire inzet in Irak, berust op de instemming van de Iraakse regering.

Maar onze regering acht echter de rechtsgrond voor militaire inzet tegen de Islamitische Staat in Syrië, problematisch.

Vz., nog even los van volkenrechtelijke bespiegelingen: de Islamitische Staat is als een slang. Het lijf strekt zich uit over Syrië en Irak, maar de kop zit in Syrië. Het is evident, dat je de kop moet vernietigen om de slang onschadelijk te maken.

Vz., we kunnen constateren dat de Syrische overheid, hoewel juridisch soeverein over haar grondgebied, feitelijk geen soevereiniteit kan of wil (daar hoeven we niet tussen te kiezen) uitoefenen over haar grondgebied voor zover dat in handen is van Islamitische Staat.

En vernietiging van de kop van de slang is een dwingende noodzaak. Vanuit humanitair oogpunt, vanuit moreel oogpunt en ook vanuit het oogpunt van verdediging van Irak.

Dit is wat mij betreft als de rechtvaardigingsgronden noodtoestand en noodweer in het strafrecht:

Ter beëindiging van de door de Islamitische Staat te weeg gebrachte rechtsinbreuken, is manu militari –met de militaire hand- optreden gerechtvaardigd. Hier moet het rechtsbelang van de (feitelijk niet bestaande of feitelijk niet uitgeoefende) Syrische soevereiniteit voor wijken. Dat is rechtvaardig, vz.

Niet optreden, je verschuilen achter het ontbreken van toestemming van schurk Assad en van de Veiligheidsraad (waar dat wordt geblokkeerd door Rusland en China , is laf en leidt tot voortduring van onrecht in hoofdletters.

De PVV wil dat de regering die lafheid laat varen en handelt in het belang van de slachtoffers van de Islamitische Staat, in het belang van onze bondgenoten en in het belang van het recht met een grote R.

Vz, De PVV fractie wil nog wel meer weten over de manier waarop de veiligheid van onze uit te zenden militairen zal worden gewaarborgd. Ik begrijp dat veel omtrent die uitzending nog geregeld moet worden met de host nations maar ik vraag de minister van Defensie om aan te geven welke minimum eisen u hanteert voor die veiligheid. Anders gezegd: wat is de minimumgrens waar beneden u zou zeggen, dat wordt te onveilig voor onze militairen. Dan doen we het niet? Ik vraag dit, vz., mede in het licht van het feit dat Jordanië een voor de hand liggende host nation is en inmiddels ook in voldoende mate duidelijk is, dat de Islamitische Staat ook Jordanië op de korrel heeft. Het gevaar voor onze militairen in Jordanië en trouwens ook in Irak, komt ook van binnen uit. En ik bedoel: van binnen in die landen zelf.

De PVV vraagt de regering om er tegen te waken, dat de inzet van Nederlandse F-16’s vrij baan zal creëren voor sjiitische moordbendes die in Irak opereren. Ik vraag de minister van Buitenlandse Zaken expliciet of en hoe hij met de bondgenoten en in het bijzonder met Irak daarover afspraken gaat maken om dat te voorkomen.

Twee dingen nog, vz. die ik nog wil inbrengen:

Diverse politici in binnen- en buitenland hebben gezegd dat de Islamitische Staat niets van doen heeft met de islam.

En een topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat ook publiekelijk gezegd.

Vz., ik vraag mij af hoe deze mensen dat durven zeggen. De Islamitische Staat zegt zelf dat zij hun handelen geheel baseren op de islam. En het motto op hun vlag luidt: “Er is geen God dan Allah”, dat is hun strijdmotto. En hier staat een Nederlandse topambtenaar om te zeggen dat het niet waar is.

En niet alleen de Islamitische Staat zegt het zelf dat zij islamitisch zijn, ook andere moslims en ex-moslims zeggen dat.

Ik heb het al eerder gezegd: alles wat de Islamitische Staat doet staat in de Koran en is conform het leven van Mohamed. De Koran is het woord van Allah dat alle moslims letterlijk moeten nemen. Het leven van Mohamed moeten alle moslims zo goed mogelijk nadoen.

Vz., dát is Islam.

We moeten wel goed onderscheid maken: gelukkig doen veel moslims niet wat de Islamitische Staat doet en dat is maar goed ook. En er zijn ook moslims die wat de Islamitische Staat doet, afkeuren.

Maar dat neemt niet weg, dat er ook veel moslims zijn, die weigeren om de Islamitische Staat af te keuren en zelfs toejuichen wat zij doen. En zij baseren zich daarvoor op diezelfde Islam. Het probleem is dus wel degelijk toch in de Islam zelf is gelegen.

Politici kunnen zich daar tegenover wel als struisvogels gedragen maar dat neemt het probleem niet weg. Integendeel, het probleem kan door dat wegkijkgedrag groter worden en het wordt er zeker niet kleiner door.

Dat betekent tot slot vz, dat de regering dat ook en vooral voor de situatie in Nederland onder ogen moet zien en vooral de Nederlandse bevolking juist ook in Nederland zo adequaat mogelijk moet beschermen tegen islamitische terroristen. Dat is nog belangrijker dan het bestrijden van de Islamitische Staat in Irak en Syrië.

Dat betekent voor mijn partij in ieder geval:

Grenzen dicht voor mensen afkomstig uit islamitische landen.

Laat islamitische jihadisten die ambitie hebben om deel te nemen aan de strijd daar, vooral gaan. Houd die tijdbommen niet in onze eigen straten. Maar laat ze nooit meer toe tot ons mooie land en voer dus weer grenscontroles in.

 

Lees hier het artikel op Telegraaf.nl