Skip to main content

AO Postennet en consulaire dienstverlening

Voorzitter,

Gisteren ontvingen wij nog op de valreep de brief van de minister van 16 okt over “digitalisering van consulaire documentverstrekking” .
Hoewel deze brief niet op de agenda van dit overleg staat, behoort het onderwerp ervan wel degelijk tot het thema van dit overleg.
Ik neem aan dat ik dus wel in dit overleg op de inhoud van deze brief in mag gaan.

In die brief lees ik, dat het tarief voor paspoorten voor volwassenen wordt verhoogd van € 130,77 naar € 158.
En voor kinderen gaat het paspoort € 140,60 kosten ipv nu nog € 117,47 .
Als motivering wordt in de brief vermeld, dat is gebleken dat “het huidige tarief niet kostendekkend is, wanneer de kosten worden gecalculeerd op basis van verstrekking in het buitenland”. Naar aanleiding daarvan heb ik de volgende vraag:
Geldt deze tariefsverhoging nu alleen voor paspoortverstrekkingen in het buitenland of ook voor de paspoortverstrekkingen in Nederland?
Als het laatste het geval is, verwacht ik dat mijn fractie daar grote moeite mee zal hebben.

Voorzitter,

Goed bezette diplomatieke posten zijn voor een land als Nederland een must.

Niet omdat wij journalisten willen laten verdwijnen…
En ook niet omdat Nederland vanuit de diplomatieke posten politieke tegenstanders laat liquideren…

Nee, omdat Nederland een welvarend en democratisch handelsland is. We hebben de posten nodig. Voor ons bedrijfsleven, maar ook voor onze burgers in het buitenland. Om ze te helpen indien nodig.

 

Onze ambassadeurs vertegenwoordigen het Koninkrijk der Nederlanden. Recente voorvallen in Rusland, Turkije en Iran hebben laten zien hoe belangrijk die ambassadeursfuncties zijn.
Ambassadeurs zijn bovendien en niet onbelangrijk, het gezicht, zo u wilt het uithangbord, van het Koninkrijk.

Maar de selectie en benoeming van ambassadeurs speelt zich af achter gesloten deuren. Gesloten deuren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de gesloten deuren van de Ministerraad.
Juist vanwege de vertegenwoordigende en de publieke rol van ambassadeurs, die weliswaar onder gezag van de minister optreden, maar de Nederlandse natie als geheel representeren zou het naar de mening van de PVV beter zijn als de volksvertegenwoordiging meer zicht en ook invloed krijgt op de selectie van ambassadeurs.

Voorzitter,

De PVV meent dat het land ermee gediend zal zijn, als de benoeming van ambassadeurs in de toekomst aan goedkeuring door de Tweede Kamer wordt onderworpen.
Gooi die gesloten deuren open, zou ik zeggen. Laat de Kamer meekijken en meebeslissen.

Ik wijs op de VS als voorbeeld van hoe dat zou kunnen.
Kandidaat-ambassadeurs dienen daar in de eerste plaats vragenlijsten van leden van de Senaat te beantwoorden. Als het land waar een kandidaat ambassadeur zou moeten worden met die benoeming instemt, volgt nog een openbaar en mondeling traject: een hoorzitting van de commissie Buitenlandse Zaken van de Senaat met de desbetreffende kandidaat.
Als de leden van die Senaatscommissie met de voordracht accoord gaan, volgt nog een plenaire stemming in de Senaat over de invulling van de ambassadeurspost door benoeming van de kandidaat.
Dat hele proces geldt zowel voor de carrièrediplomaten als voor politieke benoemingen.

Ik beschrijf dit proces als een voorbeeld, niet meer en niet minder, van meer openbaarheid in het selectie- en benoemingsproces en van meer betrokkenheid van de volksvertegenwoordiging. Ik wil er niet mee zeggen dat wij het in ons land precies zo zouden moeten doen.

Hoe kijkt de minister tegen dit idee aan!? Deelt hij de opvatting dat meer openheid en meer politieke betrokkenheid wenselijk is als het gaat om benoeming van de hoogste vertegenwoordigers van de natie? Of wil hij de deuren potdicht houden?

Voorzitter,

Er wordt door dit kabinet extra geïnvesteerd in het Nederlands netwerk van ambassades, consulaten-generaal en overige vertegenwoordigingen. Een investering die mijn partij kan steunen. Althans, voor een deel.

De PVV is positief over (extra) investeringen in posten waar het rendement voor het Nederlandse bedrijfsleven evident is. Posten waar de economische groeikansen voor het oprapen liggen.

Zoals de extra investeringen in posten in de VS, Europa of de opkomende economieën in Azië of Zuid-Amerika. Dergelijke investeringen kunnen wij in beginsel toejuichen.

Maar voorzitter,

Dit kabinet slaat op een ander punt door. Het investeert in posten waar primair de hulpindustrie bij gebaat is. Er wordt geld gestopt in diplomatieke posten in Niger, Tsjaad, Mali en Burkina Faso!

Posten die NIET ons bedrijfsleven of onze burgers dienen, MAAR de linkse politieke agenda op thema’s zoals “ontwikkelingsdoelen”, “klimaat” of “migratie” .

EN dat is precies wat mijn fractie niet wil! Het is niet in het Nederlands belang en niet in dat van de Nederlandse burger.

Er is nauwelijks handel met die landen. De in en uitvoer naar landen als Tsjaad en Burkina Faso bedraagt slecht een paar miljoen €€ per jaar! En hoeveel Nederlanders zitten er in die landen eigenlijk, hulpverleners en ambassadepersoneel daargelaten?

Het zijn niet de schoorstenen van fabrieken die daar roken, maar de schoorstenen van de hulpindustrie die door Nederland wordt gevoed!

Wat de PVV betreft worden de investeringen in diplomatieke posten in de Sahel regio dan ook omgebogen naar posten in landen waar wèl significante economische groeikansen liggen.

Dat brengt mij bij voorbeeld bij het VK en bij Brexit.
Twee vragen daarover:
1. Wat betekent Brexit voor onze diplomatieke vertegenwoordigingen in het VK? Is uitbreiding en intensivering nodig? Ik zou mij dat wel voor kunnen stellen. Het belang van onze handel met het VK zal dan wellicht meer aandacht en inzet vergen. Graag een reactie vd minister.
2. Als ik me niet vergis, heeft NL ook co-locaties van diplomatieke posten met het VK. Welke gevolgen heeft Brexit voor die co-locaties? Worden die wellicht opgeheven? Of zijn er misschien aanpassingen nodig?

Voorzitter,

Meer en meer van ons buitenlandbeleid wordt ingekleurd vanuit Brussel, waar een niet door de Nederlandse bevolking gekozen nep-minister van buitenlandse zaken de scepter zwaait. Ik doel natuurlijk op eurocommissaris/hoge vertegenwoordiger mevr Mogherini.

Waarom worden nu weer extra diplomaten gestuurd naar de Europese Dienst Extern Optreden? Kan de minister dat uitleggen? Om hoeveel diplomaten gaat het?

En nog belangrijker: onder wiens gezag vallen ze? Dat van deze minister, van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiger bij de EU of van mevrouw Mogherini ?

Tot slot het 24/7 loket Buitenland, waarmee de minister de toegankelijkheid tot de Nederlandse overheid voor ongeveer 1 miljoen Nederlanders die voor langere tijd in het buitenland wil verbeteren.
Dan kan het bij voorbeeld gaan om paspoortverlengingen, belastingzaken, aanspraken op AOW-pensioen en ook om het vernieuwen van rijbewijzen.
Het gaat mij nu even om het laatste: het vernieuwen van rijbewijzen.
Ik heb namelijk begrepen dat de aanvraag om een rijbewijs te vernieuwen, moet worden ingediend bij de gemeente waar je staat ingeschreven.
Maar wie langdurig in het buitenland verblijft staat, naar ik veronderstel, meestal niet meer ingeschreven bij een gemeente in Nederland. Dat geldt zelfs, denk ik, ook voor diplomaten.
Ik heb begrepen dat Nederlanders die langdurig in het buitenland verblijven en wier rijbewijs tijdens dat buitenlands verblijf verloopt, noodzakelijkerwijs hun NL rijbewijs moeten inwisselen voor een rijbewijs van het land waar zij verblijven.
Als ze ooit weer in NL gaan wonen, moeten ze het dan weer omruilen voor een NL rijbewijs.
Kan dit met invoering van het 24/7 loket ook anders? Vraag ik de minister. Maakt dat loket het mogelijk om dan toch een nieuw Nederlands rijbewijs te verkrijgen, ook al sta je niet in een Nederlandse gemeente ingeschreven?