Skip to main content

Doodsbedreiging op de website Marokko.nl

Vragen van de leden Fritsma en Bosma (beiden PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de minister van OCW over een doodsbedreiging op de website Marokko.nl.

1.)
Bent u bekend met het feit dat een voormalig PVV-kandidaat voor de gemeenteraad van Den Haag op de website Marokko.nl herhaaldelijk met de dood bedreigd wordt? (*)

2.)
Hoe is het mogelijk dat deze onacceptabele bedreigingen niet binnen een uur van de voornoemde website zijn verwijderd, terwijl dit in de brief van de toenmalige minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 29 oktober 2009 (32 123 XVIII, nr. 24) expliciet is toegezegd?

3.)
Bent u met ons van mening dat de genoemde bedreigingen, alsmede het feit dat deze bedreigingen, ondanks de beloften van de exploitant van de site, gewoon op de site zijn blijven staan, aantonen dat het hier gaat om een onvervalste haatsite, waartegen krachtig moet worden opgetreden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te treffen tegen de exploitant van Marokko.nl nu hij zijn toezeggingen niet nakomt?

4.)
Kunt u bevestigen dat Marokko.nl in 2010 geen cent subsidie meer heeft ontvangen, conform het gestelde in de bovengenoemde brief 29 oktober 2009?

(*) Gegevens onderhands aan de bewindspersoon toegezonden.