Skip to main content

Criminele vreemdelingen met valse paspoorten in asielzoekerscentrum

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het bericht dat criminele vreemdelingen met valse paspoorten moeiteloos kunnen onderduiken in Nederlandse asielzoekerscentra.

1.)
Bent u bekend met het bericht "Ontvoerders zo asielprocedure in"(*)?

2.)
Hoe beoordeelt u het dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zo gemakkelijk om de tuin is te leiden door dergelijke fraudeurs?

3.)
Realiseert u zich dat deze praktijk vele andere asielbedriegers aan zal trekken omdat hiermee het signaal wordt afgegeven dat bedrog een probaat middel is om verblijf in Nederland te verkrijgen?

4.)
Welke verbeterstappen gaat u ondernemen om dergelijke kennelijk kinderlijk eenvoudige fraudepraktijken bij asielaanvragen in de toekomst te voorkomen?

5.)
Welke maatregelen bent u voornemens te treffen om te voorkomen dat dergelijke frauderende vreemdelingen ooit nog een verblijfsvergunning in Nederland kunnen verkrijgen?

6.)
Bent u bereid om de volledige kosten die met de asielprocedure en de opvang van deze twee oplichters gepaard zijn gegaan op hen te verhalen en bent u tevens bereid om van een dergelijke terugvordering vast beleid te maken wanneer wordt vastgesteld dat vreemdelingen op leugenachtige gronden een asielaanvraag hebben ingediend? Zo neen, waarom niet?

(*) De Telegraaf, d.d. 12 november 2010