Skip to main content

Vragen over het bericht dat in Dokkum een nieuw asielzoekerscentrum wordt gebouwd terwijl andere AZC’s worden gesloten

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Immigratie, Integratie en asiel over het bericht dat in Dokkum een nieuw asielzoekerscentrum wordt gebouwd terwijl andere AZC’s worden gesloten.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Ondanks sluiting AZC’s: asiel Dokkum gaat door'? (*)

2.)
Hoe valt het te verklaren dat de bouw van een nieuw AZC gewoon doorgaat terwijl tegelijkertijd bekend wordt gemaakt dat het COA drie AZC’s gaat sluiten wegens de daling van de instroom van asielzoekers en nadat vorig jaar om dezelfde reden ook al zeven AZC’s werden gesloten? (**)

3.)
Welk bedrag is gemoeid met de bouw van dit nieuwe AZC in Dokkum? Bent u met mij van mening dat een dergelijke volstrekt overbodige investering in deze tijd van bezuinigingen niet te verdedigen valt?

4.)
Bent u bereid de voorgenomen bouw van het AZC in Dokkum onmiddellijk stop te zetten? Zo neen, waarom niet?

5.)
Wat is de stand van zaken aangaande het onderzoek naar de mogelijke bouw van een ander AZC in de gemeente Dantumadiel, waarover ik u op 11 oktober 2010 vragen heb gesteld?

 

(*) Leeuwarder Courant, 7 maart 2012

(**) De Telegraaf, 7 maart 2012