Skip to main content

Spoeddebat pensioenpremies - Motie

Voorzitter het zijn uitzonderlijke tijden in pensioenland. Van de ene kant heeft Nederland het beste pensioenstelsel van de wereld (adviesbureau Mercer) en van de andere kant kampt meer dan helft (360 fondsen) van de fondsen met een onderdekking, en dat terwijl de pensioenpotten groter zijn dan ooit met 750 mld !

Dit lijkt heel tegenstrijdig, maar is wel verklaarbaar: door demografische ontwikkelingen (vergrijzing en levensverwachting)  en door grillige financiële markten.

Pensioenfondsen moeten opeens gaan rekenen met een levensverwachting die 3 jaar hoger ligt dan 3 jaar geleden en worden geconfronteerd met een rekenrente die lager ligt dan de rente op staatsobligaties. Dit heeft natuurlijk een grote impact op de dekkingsgraden.

Deze onderdekking kan worden bestreden door de premies te verhogen (al heeft dit weinig effect op de dekkingsgraad 1% -> 6% premie), door pensioenrechten af te stempelen (nieuwe pensioencontracten) of door de pensioenleeftijd te verhogen.

De PVV steunt het besluit van de minister om tijdelijk de DNB beleidsregel los te laten, om zo te voorkomen dat de pensioenpremie tot 30% zou moeten stijgen. De PVV is het met de minister eens dat een dergelijke premiestijging op dit moment ongewenst is, juist nu sociale partners bezig zijn om te komen tot nieuwe afspraken.

De minister maakt een pas op de plaats en dat is verstandig.

De fondsen zijn herstellende en sociale partners beraden zich op herziening van het stelsel. Een herstellende broedende kip moet je niet storen.

Veel fondsen hebben herstelplannen ingediend en krijgen tot april 2012 de tijd om te herstellen. Enkele fondsen zullen echter al in 2011 moeten korten.

Kan de minister aangeven welke fondsen dit zijn?

Welke andere maatregelen hebben deze fondsen genomen?

Tot de rekenrente .

Gisteren tijdens de hoorzitting was men vrijwel unaniem over de rekenrente.

Deze is uitzonderlijk laag, zelfs lager als de obligatierente.

Mevrouw Kellerman (DNB) deed een handreiking en gaf aan dat ook met een andere risicovrije rente gerekend zou kunnen worden, zoals de AAA-ECB of zelfs de obligatierente. Deze zijn hoger dan de swaprente, maar wellicht zijn er nog anderen.

Kan de minister onderzoeken wat de effecten zijn op de dekkingsgraden wanneer we met een andere risicovrije rente zouden rekenen?

Wellicht krijgen fondsen hierdoor iets meer lucht in de dekkingsgraden.

Baat het niet dan schaadt het niet!

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vele pensioenfondsen thans kampen met een dekkingsgraad die onder de vereiste 105% ligt;

constaterende dat pensioenfondsen voor de berekening van hun toekomstige verplichtingen de lange termijn swaprente dienen te hanteren;

overwegende dat er ook alternatieve risicovrije rentecurves zijn, zoals de AAA-ECB, die volgens de Nederlandsche Bank ook gebruikt zouden kunnen worden om toekomstige verplichten van pensioenfondsen te berekenen;

verzoekt de regering om mogelijke alternatieve risicovrije rentes te onderzoeken en de effecten op de dekkingsgraden van pensioenfondsen aan de Kamer te rapporteren voor 16 december aanstaande,

en gaat over tot de orde van de dag.