Skip to main content

Voorjaarsnota 2011

Datum: 28 juni 2011

Inbreng: Teun van Dijck (PVV)

Eindelijk breekt, na de een diepe crisis van 2008 en 2009, weer het zonnetje door. Weliswaar een voorzichtig bleek voorjaarszonnetje, maar het biedt weer hoop voor de toekomst.

De economie begint weer te groeien en investeringen en consumptie komen weer op gang. DNB voorspelt voor dit jaar een groei van 2,2% (CPB 2%), terwijl een ½ jaar geleden men nog uitging van 1,6%; een verschil van 3,6 mld. Dit is goed nieuws! Ook voor het begrotingstekort is dit goed nieuws. In de Startnota gingen we nog uit van een tekort van 4%, inmiddels is dit naar beneden bijgesteld tot 3,6% en naar het zich laat aanzien daalt het tekort verder naar 2,2% in 2012. We zitten dan weer ruim onder de norm van het Stabiliteits en Groeipact.

Ook de werkeloosheid stagneert rond de 400.000 (evenwichtswerkeloosheid). In mei waren er 35.000 minder werkelozen dan een jaar geleden (CBS).

 

Toch is het niet allemaal positief nieuws in de Voorjaarsnota

 

Overschrijdingen

Er is wederom een grote overschrijding in de Zorg van 1,1 mld geconstateerd. Deze wordt dit jaar weggepoetst door meevallers in de Rijksbegroting (eng), zodat uit uitgavenkader toch sluit. Vanaf 2012 worden de overschrijdingen gecompenseerd binnen de Zorg zelf en we wachten de voorstellen van het kabinet af.

 

De Rijksbegroting (eng) laat een onderschrijding zien van 1,3 mld. Een meevaller van 1 miljard wordt gerealiseerd door intertemporele compensatie diverse begrotingen. Kan de minister hierop ingaan? Wat betekent deze schuif voor het EMU saldo in latere jaren.

 

Inkomsten

Gelukkig hebben we ook een meevaller aan de kant van belasting- en premieontvangsten. Deze vallen 600 mln hoger uit dan ten tijde van de Startnota werd verwacht. Wel vraagt de PVV zich af waarom deze meevaller  (grotendeels) als incidenteel wordt gezien, terwijl toch te verwachten is dat de economie verder aantrekt? Ook wil de PVV meer inzicht in welke belastinginkomsten meevallen en welke tegenvallen. Dit vinden we niet terug.

 

Woningmarkt

De huizenprijzen zijn sinds augustus 2008 met 7,7% gedaald. De woningverkoop stagneert en is met 1/3 verminderd, terwijl het aantal te koop staande woningen is verdubbeld. Daarbovenop komt nog dat banken terughoudender zijn geworden (door strengere controles en boetes AFM) en hypotheekregels strenger. Gevolg een verdere huizenprijsdaling ligt in het verschiet, doordat iedereen afwacht en niemand beweegt!

Een lagere huizenprijs heeft tot gevolg dat mensen de hand op de knip houden (om de dalende prijs enigszins te compenseren). Een stijgende huizenprijs daarentegen geeft vertrouwen en geeft de consumptie een nieuwe boost (bron: CPB).

Hoe gaat de minister voorkomen dat de huizenmarkt verder in het slop geraakt?

Hoe heeft zich deze dalende woningverkopen vertaald in tegenvallende inkomsten van de overdrachtsbelasting?

 

Griekenland / eurocrisis

De minister boekt vrolijk 101 mln voor premieontvangsten Griekenland. Denkt de minister nu echt dat de Grieken dat gaan betalen. Of is dit wishful thinking van onze Minister de Jager. Voor 2010 staat 30 mln geboekt; is dit al ontvangen?!

 

SZA

Hoe zijn de tegenvallers in het kader Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt te verklaren. Er stromen 4.000 mensen meer in de WIA dan waar eerder rekening mee gehouden werd (80 mln)? Ook de uistroom uit de WAO valt tegen (70 mln) en de kinderbijslag is meer dan gedacht (35 mln). Hoe is dit te verklaren? Zijn deze tegenvallers  structureel of incidenteel? 

 

De overheidsfinanciën ontwikkelen zich op dit moment gunstiger dan verwacht in het regeerakkoord.

Door de harde maatregelen hebben we veel moeten inleveren. Deze lastige tijd is een kwestie van geven en nemen op economisch gebied. Door de efficiënte maatregelen die dit kabinet heeft genomen, om in de toekomst te komen tot de 18 miljard bezuinigingen, zien we een lichte stijging van de economie. Daarnaast constateren we dat de werkloosheid is afgenomen en dat de Nederlanders weer meer vertrouwen hebben in de economie. In 2009 was het vertrouwen onder ondernemers gezakt tot een dramatisch dieptepunt. Het verbeterde vertrouwen van de ondernemers gaat gepaard met de aanzienlijke verbetering van het vertrouwen in het door de Nederlandse overheid gevoerde beleid.

De EMU-schuld is afgenomen en is het gebleken dat Nederland de budgettaire doelstelling uit het stabiliteits- en convergentieprogramma heeft gehaald. Nederland is goed op weg om de 3% grens te naderen.

 

Echter blijven de onzekerheden in deze onverwachte tijden van onzekere financiële markten aanwezig. Zo zijn er op het gebied van economische groei van bedrijven nog verbeterpunten.

De Partij voor de Vrijheid wil een sterkere economie. We zijn aardig op weg om de financiële rotzooi van Paars II op te ruimen, maar er ligt nog een lange financiële en economische weg voor ons. De PVV strijdt voor een lastenverdeling tussen de huidige en de toekomstige generatie. De PVV investeert in onderwijs wat in de toekomst zal bijdragen aan de welvarende economie met voldoende en hoog opgeleide leraren. Maar de rekening voor de bezuinigingen moet eerst en vooral bij de overheid zelf worden neergelegd. Eerst snijden in het eigen vlees en niet de rekening bij de burger neerleggen. Ontwikkelingshulp, de miljardenafdracht aan Europa, de overhead bij de overheid, de massa-immigratie, onzinnige subsidies, noem maar op daar moeten we een resoluut einde aan maken.

 

 Zorg

 

Zorg is één van de belangrijkste primaire rechten van de Nederlanders. Iedere Nederlander heeft zorg nodig. Deze zorg dient van kwalitatief hoog niveau te zijn en te voldoen aan de eisen van de Nederlanders. De PVV strijdt voor een goede zorgsector die betaalbaar is en waar goede kwaliteit een feit is. Helaas blijkt uit onderzoeken dat de uitgaven van de zorg de pan uit reizen. Tekort aan personeel is ons allen bekend. Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de uitgaven van de Nederlandse langdurige zorg met kop en schouders bovenaan staat. Met andere woorden de zorgkosten zijn geëxplodeerd. De kosten lopen op doordat steeds meer patiënten langer leven en daardoor langer zorg nodig hebben. De zorg is steeds in ontwikkeling waardoor vaak dure behandelingen mogelijk zijn en is de vraag naar kwaliteit is toegenomen.

 

Iedere weldenkende Nederlander kan weet dat dit zo niet langer kan. Er zullen concessies gedaan moeten worden binnen de zorg. Bezuinigingen op bepaalde gebieden zijn onontkoombaar in de zorg volgens de PVV. De zorg moet nu en in de toekomst betaalbaar blijven.

Een goed voorbeeld hiervan is de PGB. Het persoonsgebonden budget (PGB) biedt cliënten een grote keuzevrijheid om de zorg in te richten zoals zij dat willen. Om dit recht onverkort te handhaven wordt de PGB-subsidieregeling opgeheven en worden PGB’s wettelijk verankerd, met in achtneming van bestaande financiële kaders. De PGB is en blijft een lastig verhaal waarbij ook nog eens extra onduidelijkheid is ontstaan. Mensen met een zware lichamelijke beperking zullen niet gekort worden op hun PGB bij de plannen van de PVV. Het is moeilijk om een bepaalde groep aan te wijzen die er op achteruit gaat, omdat het per geval verschillend is. Ongeveer 13.000 mensen zullen hun PGB houden zoals hij nu is. Mensen kunnen altijd een beroep blijven doen op een PGB. Wie echt zorg nodig heeft kan daar steevast op rekenen bij de PVV. Hiervoor kunnen ze dan aankloppen bij het Wmo loket in hun gemeente. De gemeente zal dan per geval bepalen wie er in aanmerking komt voor een PGB. Op dit moment kunnen 90.000 mensen zelf regelen waaraan ze dit geld willen besteden, straks niet meer als het aan de PVV ligt. Tot 2014 hebben we de tijd om de zorg aan te passen om het PGB op te vangen!

Wel kan de PVV beloven dat de persoonsgebonden budgetten blijven bestaan, mensen houden het recht op wettelijke zorg.

Het is nu eenmaal noodzakelijk dat er wordt bezuinigd. Er zijn twee potten waaruit de zorg betaald wordt. Eén pot voor de AWBZ en een andere pot voor de PGB. Het is zuur om deze beslissing te moeten nemen. Daarnaast dienen zorginstellingen zich beter toespitsen op de wensen van de cliënten, kunnen er bezuinigingen plaatsvinden op het gebied van de GGZ, het verbeteren van governance en beperken van de gouden handdrukken.

 

Maar als PVV willen we ook fors investeren in de zorg.

 

Investeren is nodig. De PVV wil dat de zorg op lange termijn voldoet aan de eisen van de Nederlanders. Op dit moment ontbreekt het niveau aan kwaliteit in de zorg. Een sprekend voorbeeld hiervan is de ouderenzorg waar vaak schrijnende gevallen hedendaags aan het licht komen. Ligwonden, 24-uurs luiers, mishandeling van bejaarden en geen uitgevoerde kaders met betrekking tot de kwaliteit zijn opgesteld. De PVV streeft naar verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg. Hiervoor is bijna €1 miljard euro voor vrijgemaakt. Investeringen in de preventie van ouderenmishandeling kunnen daarom bij de PVV niet ontbreken in het programma. De zogenaamde zorgzwaartepakketten, inclusief de opleidingen, worden kostendekkend gemaakt. Zo krijgen zorginstellingen meer financiële armslag. Hierdoor kunnen 12.000 extra medewerkers aan het werk voor de dagelijkse verzorging van onze ouderen en gehandicapten, dat hard nodig is. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in de kwaliteit van zorg en personeel. 

 

Veiligheid 

De Partij voor de Vrijheid wil meer geld om de politie in heel Nederland uit te kunnen breiden. Agenten moeten ook echt op straat zijn. In probleemwijken moet het mogelijk zijn om de Koninklijke Marechaussee te laten bijspringen. Er moet een nationale politie komen en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie kunnen opgaan in één ministerie van Veiligheid. In het programma van de PVV investeren we in veiligheid. Zoals eerder vermeld kunnen door de intensiveringen 500 animal cops worden gefinancierd en daarnaast kunnen 2500 meer agenten hun werkzaamheden verrichten waar behoefte aan is. Op veiligheid heeft de PVV al bereikt dat de belachelijke quota voor bonnen is afgeschaft. Daarnaast zal het informatiesysteem waar al verscheidene jaren problemen mee zijn, worden aangepast door een nationale politiekorps in te voeren, waardoor de landelijke korpsleiding de regie van het ICT-systeem in handen zal krijgen. De bezem zal door de politietop heen moeten. De ellende van voormalig voorzitter van het Korpsbeheerdersraad zal opgelost moeten worden. Deze fatale misstappen en inschattingsfouten van het ICT-systeem zullen de komende perioden aangepast worden.

De voorzitter van de politievakbond NPB beziet deze plannen van de PVV positief. „Alle inspanningen en investeringen die erop zijn gericht om de politie meer ruimte te geven en haar werk beter te kunnen doen, zijn ons uit het hart gegrepen.” Wat betreft het samenvoegen van de ministeries en het „dichter bij elkaar kruipen” van de politie en de marechaussee zegt Busker dat dat in principe goed kan zijn. „De KMAR heeft al eerder bijstand geleverd aan de politie. Het gaat om zeer goed opgeleide mensen.” 

 

Internationale samenwerking 

In Nederland moet keihard bezuinigd worden om het huishoudboekje weer op orde te brengen. De PVV is van mening dat er veel bezuinigd kan worden op basis van de internationale samenwerking. Deze bezuinigingen kunnen beter in onze eigen economie worden geïnvesteerd, dan geld aan internationale organisaties te spenderen. De bezuinigingen kunnen gerealiseerd worden op ontwikkelingssamenwerking. Een korting van €1 miljard op de EU-afdracht en het verminderen van vrijwillige bijdrage aan internationale organisaties is een verplichting aan Nederland voor de PVV.