Skip to main content

Algemene Financiële Beschouwingen 2011

d.d. 5 oktober 2011

spreektekst: Teun van Dijck (PVV)

2012 wordt een spannend jaar. De minister van Financien had het al over een aanstaande storm waar we ons voor klaar moeten maken. Alle seinen staan op rood . Het consumentenvertrouwen is in de afgelopen 2 maanden gekelderd (CBS). Mensen maken zich zorgen over de economie en de euro. Ook de groei valt tegen (1%), de kredietverlening hapert, de huizenprijzen dalen, de werkeloosheid neemt net als het aantal faillissementen weer toe. Niets doen is dus geen optie!

De PVV neemt haar verantwoordelijkheid door in deze kabinetsperiode 18 mld te bezuinigen. 18 miljard bezuinigen is niet altijd leuk, maar het moet wel. Hadden we in 2010 nog een tekort op de begroting van bijna 30 miljard (5,1%BBP), volgend jaar hebben we dit tekort bijna gehalveerd tot 17 mld (2,9%BBP). Maar nog steeds geven we volgend jaar 50 miljoen per dag meer uit dan dat er binnenkomt. Dit bevestigt de noodzaak om verder de tering naar de nering te zetten.

Vooral de overheid moet wat de PVV betreft op dieet. Fijn dat we eindelijk eens kunnen hakken in de ontwikkelingshulp, de staatsomroep, de kunstsubsidies, bureaucratie, re-integratie en het gemeentefonds. Ook wordt de export van uitkeringen versoberd, wordt uitkeringsfraude keihard aangepakt en komt er een einde aan de export van kinderbijslag. 

Ondertussen blijven wij onze achterban trouw en houden we Henk en Ingrid uit de wind door op te komen voor het ontslagrecht, de WW en de hypotheekrenteaftrek. Veel mensen praten er over, maar wij doen het. Dit kabinet maakt meters of je het nu leuk vindt of niet. Het ene na het andere wetsvoorstel rolt van de band. Immigratie- en asielbeleid wordt strenger. Fraude wordt keihard aangepakt, net als de files, de betutteling wordt teruggedraaid (zoals het roken in cafés), het onderwijs ondergaat een kwaliteitsslag, de subsidiefabriek wordt gesloopt en de politie wordt versterkt. Dit bereiken wij alleen al door te gedogen. 

Garanties

De Raad van State waarschuwt in haar advies over de Miljoenennota voor een te groot risico op de garantieverlening door de overheid. Nederland staat inmiddels voor 187 mld garant en dat wordt 230 mld na uitbreiding van het noodfonds. Dit is vrijwel de totale rijksbegroting.

Daarnaast lopen we ook nog risico op het opkopen van slechte leningen door de ECB.

De RvS stelt onomwonden dat dit moet stoppen en moet worden teruggebracht naar een meer verantwoord niveau. Kan de minister hierop ingaan? Hoe gaat hij dit garantieplafond naar beneden brengen? Welk risico lopen we eigenlijk met een dergelijk bedrag?

 

Woningmarkt

De huizenprijzen zijn in 3 jaar tijd met bijna 10 procent gedaald. Dat is een ramp voor de middenklasse van Nederland. De hardwerkende burgers zien zo hun belangrijkste bezit in waarde afnemen. Hun onbezorgde oudedag komt zo in gevaar. Het kabinet wilde de stagnerende woningmarkt een boost geven door voor de zomer de Overdrachtsbelasting te verlagen van 6% naar 2%. Gelijk zagen we resultaat. De huizenverkoop lag in juli gelijk 15% hoger dan een jaar eerder. Maar in augustus werd deze opleving gelijk weer de nek omgedraaid door de strengere hypotheekregels. Hoe dom kun je zijn. Eerst de overdrachtsbelasting verlagen en tegelijkertijd de hypotheekregels aanscherpen. We zijn weer terug bij af en 1,2 miljard lichter! 

Het was de PVV die als enige de gedragscode verwierp. De timing is fout en het biedt een oplossing voor een niet bestaand probleem. Ik werd weer eens weggehoond en de minister zei dat ik mijn kop in het zand stak voor de echte problemen. Nou minister, het probleem van een vastgelopen woningmarkt is vele malen groter dan een paar gedwongen verkopen per jaar. 

Ook gaf de minister aan dat starters onder de kostengrens van NHG vallen en daardoor geen problemen zouden ondervinden van de strengere regels. Welnu niets is minder waar.

De banken hanteren de strengere regels ook bij NHG-verkopen, terwijl ze hier nota bene geen risico lopen. Gaat de minister ervoor zorgen dat gedragscode niet geldt voor NHG transacties?

Ook blijkt dat tweeverdieners substantieel minder mogen lenen dan een eenverdiener met vergelijkbaar inkomen. Tot wel 27.000 euro! Hoe gaat de minister deze omissie repareren?

Om te voorkomen dat de woningmarkt nog verder inzakt, wil de PVV het kabinet oproepen om de NHG grens van 3,5 ton in 2012 te handhaven. Als deze ook nog wordt verlaagd naar 265.000 (zoals gepland) krijgt de woningmarkt helemaal de genadeklap. Gaat de minister dit voorkomen? 

De nieuwe strenge code komt gewoon op het verkeerde moment en gooit weer keihard de deur dicht in het gezicht van de woningmarkt. De PVV wil daarom de minister oproepen om de nieuwe gedragscode terug te draaien, zodat de woningmarkt zich kan herstellen en de banken weer op maat hypotheken kunnen verstrekken. Gaat de minister hiervoor zorgen? 

Griekenland

De PVV roept al 1½ jaar dat Griekenland failliet is. Iedereen weet dat Griekenland zijn torenhoge schuld (350 mld) nooit terug kan betalen (kapitaalmarkt: 98%), alleen onze Europese regeringsleiders zitten nog in de ontkenningsfase. Ik hoor het onze minister nog zeggen: we krijgen elke cent terug, met rente! Hoe naïef!

Het ergste is nog dat de onzekerheid over wat er gaat gebeuren, veel schade aanricht.

De PVV was helder en heeft vanaf dag 1 gepleit voor geen cent belastinggeld naar Griekenland. De hele Kamer steunde toen nog de motie van de VVD van oud collega Weekers met dezelfde strekking (11 februari 2010 21501-07 nr 694), maar dat zijn we even vergeten.

Geen cent naar Griekenland had gelijk helderheid verschaft en had gelijk de angel uit de eurocrisis gehaald. Griekenland had waarschijnlijk de euro verlaten en hun schulden gesaneerd (onder regie van het IMF). Ook was hier een duidelijk disciplinerende werking vanuit gegaan naar andere eurolanden. 

Europa dreigt nu af te stevenen op een recessie, obligatierentes stijgen, ratings van banken en landen staan onder druk, liquiditeit droogt op. Angst op de kapitaalmarkt overheerst!

Deze angst slaat nu ook over op consumenten, bedrijven en dus de reële economie.

De kapitaalmarkt vlucht weg uit alles wat naar risico riekt. Men dumpt rommelobligaties bij de ECB en vlucht in veilige havens zoals goud en Duitse staatsobligaties. De banken stallen hun geld liever bij de ECB dan dat ze aan elkaar geld lenen. Bij de Rabobank moet je tegenwoordig betalen voor een spaarrekening (negatieve rente)!? Door gebrek aan vertrouwen en liquiditeit dreigt de hele economie vast te lopen. 

De Eurofielen grijpen de gelegenheid aan om verder te bouwen aan een EU-superstaat. Barroso is niet meer te stoppen. Een Brusselse ambtenaar zei het zo mooi: “Barroso wil een EU zonder lidstaten.” In zijn State of the Union laat hij zijn ware gezicht zien. Hij wil Europese obligaties, Europese belastingen en hij wil af van die vervelende veto’s, dat houdt alleen maar op.

Nederland wordt dan een soort stadsdeelraad waarbij de Tweede Kamer alleen nog mag beslissen over de kleur van de lantaarnpalen. Barosso speelt op zijn harpje terwijl Rome in de brand staat. 

Maar ze gaan nog verder. Nog voordat het nieuwe noodfonds is aangenomen, wordt er al gesproken van een verviervoudiging. Onze Minister-President noemt deze discussie “ontijdig”, maar Schäuble was heel wat stelliger en noemde het “ a stupid idea” (bron: the Telegraph) en afgelopen zaterdag ging hij nog verder: “Das war es, Schluss” (bron: Super-Illu). Zegt onze minister hem dit na? Is het ‘Schluss’? Of gaan we nog verder het Europese moeras in? Waar trekt onze minister de grens! 

Wat ooit begon als een klein brandje in Griekenland is nu verworden tot een grote veenbrand. Het begon 1,5 jaar geleden met een klein leninkje van Nederland aan Griekenland van 1 mld (totaal 20 mld). Toen werd het 5 mld (totaal 110 mld), daarna 25 mld, vervolgens 56 mld en nu staan we voor 100 mld (totaal 750 mld) garant voor de zwakke broeders en dan tel ik de obligatieopkoop van de ECB ter grootte van 150 mld niet eens mee! 

En de Grieken, die feesten en demonstreren lekker verder. Jaarlijks wordt 20 miljard aan belastingen ontdoken, maar de inkt om aanslagen te printen is op en de belastinginspecteurs staken. Ze zouden 20% van de ambtenaren (van de 1 miljoen) ontslaan, maar helaas deze zijn benoemd voor het leven (in de Grondwet). Ze zouden 5 miljard privatiseren, maar vindt maar een koper. De Trojka staat voor een gesloten deur, ambtenaren staken en ministeries zijn gebarricadeerd. De afspraken worden voor de tigste keer niet nagekomen. Nu weer niet. Van de 27 afgesproken maatregelen zijn er slechts 11 uitgevoerd. We worden voor de gek gehouden waar we bijstaan en pikken dat keer op keer! Ik hoor het de minister nog zeggen: Grieken moeten zich houden aan strenge afspraken anders gaan ze failliet. Nou minister, kom op dan. Of sluit de minister zich weer aan bij de zachte heelmeesters van Europa. 

ECB

De ECB gaat zijn boekje te buiten door voor miljarden aan rommelobligaties op te kopen. De teller staat inmiddels op 155 miljard. ECB neemt grote risico’s en als het misgaat krijgen wij de rekening gepresenteerd. ECB bestuur is tot op het bot verdeeld. 2 Duitsers stapten uit onvrede over het beleid reeds op (Jurgen Starke en Axel Weber). Ook onze eigen Klaas Knot vindt dat de ECB veel te ver is gegaan met het opkopen van slechte leningen. Hoe kan het dat de ECB hier toch mee door kan gaan, terwijl de grootste donateurs het hier niet mee eens is? Kan de ECB hier onbeperkt mee doorgaan? Hoe kunnen we de ECB stoppen?