Skip to main content

Moties ingediend bij VSO bijzonder beheer

MOTIE
De Kamer gehoord de beraadslaging,
constaterende dat MKB’ers die ondergebracht zijn bij de afdeling ‘bijzonder beheer’ met extra kosten (renteopslagen, beheerskosten, behandelfees en extra aflossingen) worden opgezadeld, terwijl ze vaak al in de financiële problemen zitten of dreigen te komen;

overwegende dat dit onwenselijk is en er niet toe bijdraagt om bedrijven er weer bovenop te krijgen;
overwegende dat het zowel in het belang van de bank als van het bedrijf is om vanuit bijzonder beheer weer terug te keren naar regulier beleid;
verzoekt de regering ervoor te zorgen dat geen additionele kosten, zoals renteopslagen, fees en beheerskosten, mogen worden doorberekend aan bedrijven in bijzonder beheer.
en gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE
De Kamer gehoord de beraadslaging,
constaterende dat bedrijven geen inzage hebben in hun klant-/ kredietdossier bij de bank;
overwegende dat het voor een bedrijf helder en transparant moet zijn wanneer de bank overgaat tot plaatsing in bijzonder beheer (criteria) en welke gevolgen dit heeft voor de klant en zijn kredietovereenkomst;
verzoekt de regering te bewerkstelligen dat bedrijven volledige inzage krijgen in hun klant- / kredietdossier en bekend zijn met de criteria die een bank hanteert bij plaatsing in bijzonder beheer en met de mogelijke gevolgen hiervan, teneinde verrassingen en willekeur te allen tijde te voorkomen,
en gaat over tot de dag.

MOTIE
De Kamer gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de AFM heeft gesignaleerd dat de communicatie in veel gevallen tekort schiet, waardoor de plaatsing van bedrijven in bijzonder beheer door een bank vaak als een verrassing komt;
overwegende dat de AFM heeft vastgesteld dat banken een overdracht naar bijzonder beheer eerder moeten aankondigen en de reden tot plaatsing in bijzonder beheer beter moeten onderbouwen;
verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de mogelijke plaatsing in bijzonder beheer ruim van tevoren bekend wordt gemaakt aan het betreffende bedrijf, met opgaaf van een goed onderbouwde reden.
en gaat over tot de dag.