Skip to main content

Privacyreglement voor sollicitanten

Privacy reglement voor sollicitanten bij de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (SOTKPVV)
De SOTKPVV verzamelt en verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de door sollicitanten verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en de tijdens een screening, door een extern bureau, verkregen informatie. De SOTKPVV gebruikt deze gegevens om de sollicitaties te kunnen verwerken.

Welke informatie wordt door de SOTKPVV verzameld en verwerkt?
De SOTKPVV verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (als noodzakelijke voorwaarde voor het sollicitatieproces én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de website van de SOTKPVV met URL www.pvv.nl. Indien de noodzakelijke informatie niet wordt verstrekt, kan de sollicitatie niet in behandeling worden genomen. De SOTKPVV verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, taal, enz.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).
De SOTKPVV verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie (behoudens politieke voorkeur) over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant worden verzameld, vraagt de SOTKPVV hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. De gegevens van sollicitanten die door de SOTKPVV worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De gegevens van sollicitanten zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig door de sollicitanten en de SOTKPVV bijgewerkt conform de van toepassing zijnde wetten.

Voor welke doeleinden en op welke grondslagen zal de SOTKPVV de gegevens gebruiken?
Persoonsgegevens die door de sollicitant aan de SOTKPVV worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door de SOTKPVV gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. De SOTKPVV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures binnen de SOTKPVV. De SOTKPVV verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van de SOTKPVV zijn: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij de SOTKPVV, de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van de SOTKPVV, contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen, het testen van sollicitanten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures. Daarnaast verwerkt de SOTKPVV de gegevens van sollicitanten voor het analyseren van de tevredenheid van de sollicitanten over het wervings- en selectieproces. Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

Delen met anderen
De persoonsgegevens van sollicitanten kunnen worden gedeeld met een bureau, dat de integriteitsscreenings uitvoert.

Doorgifte buiten de EER
Persoonsgegevens van sollicitanten worden niet doorgegeven aan derde partijen buiten de EER (de EU + Liechtenstein, IJsland en Noorwegen)

Het bewaren van gegevens van sollicitanten
De SOTKPVV bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Uiterlijk 4 weken na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de Persoonsgegevens van sollicitanten verwijderd. De gegevens van sollicitanten worden alleen langer bewaard indien de SOTKPVV dit wettelijk verplicht is (bijv. in verband met de lokale wetten inzake gelijke kansen op het werk) of indien sollicitanten hiervoor hun toestemming hebben gegeven. Wanneer sollicitanten toestemming hebben gegeven voor het langer bewaren van de Persoonsgegevens, worden deze uiterlijk een jaar na het einde van de wervings- en selectieprocedure verwijderd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van de SOTKPVV verwijderd.

Beveiliging
De SOTKPVV maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. De SOTKPVV heeft maatregelen geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. De SOTKPVV tracht zoveel als financieel en technisch mogelijk haar beveiligingsprocedures uit te breiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van de SOTKPVV die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van de SOTKPVV. De SOTKPVV personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van de SOTKPVV bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijnde lokale wettelijke vereisten zorgt de SOTKPVV voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. De SOTKPVV waarborgt ook (contractueel) dat derde partijen en bedrijfsonderdelen die namens de SOTKPVV gegevens van sollicitanten verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen conform de lokale wettelijke vereisten.

De rechten van sollicitanten
De sollicitant heeft het recht om de SOTKPVV te verzoeken om inzage in of rectificatie of wissing van zijn of haar Persoonsgegevens. Daarnaast heeft de sollicitant het recht op beperking van de verwerking, het recht op bezwaar en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wanneer de sollicitant van mening is dat de verwerking van zijn of haar Persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG, heeft hij of zij het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Stuur al uw vragen en opmerkingen over dit privacy reglement of over de manier waarop de SOTKPVV gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website www.pvv.nl. Wij kondigen deze wijzigingen aan in overeenstemming met de wet.

Dit Privacy Reglement is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.