Skip to main content

Het linkse feest kan beginnen - Debat Najaarsnota

PVV-woordvoerder Teun van Dijck heeft zich in de Najaarsnota kritisch uitgelaten over het onverantwoorde financiële beleid van het Kabinet. Hier de volledige tekst van de bijdrage van Van Dijck.

De Nederlandse economie groeit in 2007 met 3%, in het derde kwartaal groeide de economie zelfs met 4,1%, dit is het hoogste kwartaalcijfer in meer dan 7 jaar.
2007 is dan ook gelijk het einde van de hoogconjunctuur, voorspelt ook de Nederlandse Bank.
Vanaf 2008 zal de economische groei stagneren als gevolg van de Amerikaanse kredietcrisis (stijgende rente), de lage dollar (minder export naar de VS), de spanning op de arbeidsmarkt (door stijgende loonkosten) en vooral door een stijgende inflatie. Deze laatste laat een duidelijk stijgende trend zien van 1,3% in 2006 naar 2,25% in 2008. (EU 3% in november 2007).
In 2008 wordt een economische groei verwacht van 2¼%, maar voor 2009 wordt reeds gesproken over een groei van 1,3 % (als de crisis zich doorzet [bron DNB]). 
Dus behoedzaamheid is geboden.
De minister heeft in zijn meerjaren begroting rekening gehouden met tegenvallers op het gebied van economische groei en inflatie. Na 2008 zal de koopkracht toenemen (na het zuur komt het zoet).
Kan de minister hier klip en klaar toezeggen dat de bevolking geen verdere lastenverzwaringen hoeft te verwachten in deze kabinetsperiode na 2008 (motie)

Terwijl het geld tegen de plinten klotst, presenteert dit kabinet toch weer een begrotingstekort van -0,2% BBP en kondigt aan dat we allemaal nog meer moeten inleveren. Het linkse feest kan beginnen.
Het loslaten van de Zalm-norm, het pakket aan sociale intensiveringen, de nivelleringsagenda, de vergroening van het belastingstelsel en een pakket aan lastenverzwaringen.

In de najaarsnota worden twee grote onderuitputtingen gepresenteerd, die worden doorgeschoven naar 2008, te weten: FES fonds (326 mln) Vertraging infrastructuur projecten (706 mln)
Terwijl er vanochtend weer 212 km file in Nederland stond, ligt er geld op de plank weg te rotten voor wegen dat we niet mogen uitgeven van Europa (CO2 norm). Dit is goed voor het EMU saldo maar slecht voor de burgers. Dit is geen meevaller, maar eerder een fikse tegenvaller.

Voorzitter, gelukkig hebben we ook een paar echte meevallers, zoals:
- Gasbaten (450 mln)
Dit is meer een correctie op de eerder tijdens de voorjaarsnota gepresenteerde tegenvaller van 2,5 miljard. Deze blijkt nu dus € 2 mld te zijn als gevolg van bijstellingen;
- Verminderde EU-afdracht (316 mln)
Ook meer een correctie. Als gevolg van herberekening (BNI & BTW) hoeven we minder af te dragen aan de EU. Waarom is deze bijstelling niet structureel?

Maar de enige echte meevaller bedraagt € 1 mld en is wéér gerealiseerd bij de belastingen en premie-ontvangsten (400 mln) en BTW (600 mln).
Het zijn weer de burgers en bedrijven in dit land die hun nek uitsteken, elke dag de files trotseren om naar hun werk te gaan om zo een bijdrage te leveren aan de schatkist en de samenleving. En wat doet dit kabinet voor deze mensen, niets!

In totaal bedroeg de belastingmeevaller in 2007 € 4 miljard. 4 MILJARD ! En nog is het niet genoeg! Het kabinet wil volgend jaar de belastinginkomsten met € 15 miljard laten toenemen tot 222 mld. (41% BBP).
En dat terwijl bijna 50% van de Nederlanders aangeeft nauwelijks te kunnen rondkomen van hun inkomen, dit zijn ook veel middeninkomens. Dit is een verdubbeling t.o.v. 2001 volgens de CBS armoedemonitor.

Gisteren bevestigde de Volkskrant nogmaals dat de koopkracht daalt in 2008. Eerst maken we werknemers blij met een loonstijging van 3,25%, die vervolgens door dit kabinet gelijk weer wordt afgepakt.
Werkend Nederland blijft achter met een dode mus. En het is weer de groep met een salaris tussen de € 2000 en € 4500, die het hardst in hun portemonnee wordt getroffen.

Tijdens de voorjaarsnota begon de minister over lijken in de kast (erfenisje van Zalm) en presenteerde grote tegenvallers bij de aardgasbaten (2,5 mld) en de gezondheidszorg (1,3 mld).

Hierdoor zou het begrotingstekort in 2007 uitkomen op - 0,7% BBP i.p.v. het door ex-minister Zalm voorspelde begrotingsoverschot van + 0,2% BBP.

In de najaarsnota pronkt de Minister dat hij het tij ten goede heeft weten te keren en presenteert een tekort van “slechts” - 0,2% BBP. Maar het tij heeft zichzelf gekeerd. Sinds de miljoenennota hebben we met zijn allen bijna 1 miljard extra aan de schatkist bijgedragen.

De minister is echter wel verantwoordelijk voor een aantal tegenvallers, die ertoe hebben bijgedragen dat het begrotingstekort niet verder is verminderd.

Overschrijding WW uitkeringen
De daling van de Werkloosheid gaat minder snel verwacht. Daardoor zijn de WW-uitgaven 100 mln hoger dan geraamd. 
Hoe is dit te verklaren, zou er dan toch verdringing plaatsvinden op de arbeidsmarkt door de Polen?

Ontwikkelingshulp en Armoedebestrijding
Voor armoedebestrijding was in 2007 aanvankelijk 222 mln geraamd. Uiteindelijk is dit in 2007 door dit sociale kabinet verhoogd naar 510 mln. Een verdubbeling.
Sinds de miljoenennota is er ook € 110 mln aan het budget van ontwikkelingshulp toegevoegd. Voor 2007 was dit nog begroot op 5,3 mld en dit kabinet heeft dit stiekem doen laten toenemen met 0,5 miljard euro.
Dit kabinet zorgt beter voor de derde wereld dan voor haar eigen land.
Dit kabinet is tevens voornemens de ontwikkelingshulp te laten doorstijgen naar 6,4 miljard. Dit betekent dat van elke huishouden een offer van  € 1.000 per jaar wordt gevraagd.

Asielzoekers
De verwachte stroom asielzoekers (10.500) is toegenomen t.o.v. de raming tijdens de miljoenennota, waardoor een bedrag van 24,1 miljoen aan het ODA budget is toegevoegd.
Hoe kan dit worden verklaard? Kan deze aanzuigende werking iets met het generaal pardon te maken hebben!?

Huurtoeslagen
In 2006 werd er reeds een grove overschrijding van de huurtoeslagen geconstateerd. Nu wordt er voor 2007 weer een overschrijding verwacht van bijna 300 mln. De minister vermoedt dat er te hoge huurtoeslagen worden uitgekeerd. Voorzitter, dit is geen manier om met publiek geld om te gaan.
Het systeem van toeslagen had nooit geïntroduceerd mogen worden, zolang een adequate uitvoering niet kan worden gewaarborgd.


Tot slot.
In 2007 constateren we nog een tegenvaller in eigen gelederen (Staten Generaal) van maar liefst € 5 mln. Na de verkiezingen is het aantal kamerleden met wachtgeld flink toegenomen (€ 2,2 mln), maar ook de fractievergoeding is toegenomen doordat een aantal fracties in omvang zijn toegenomen (2,6 mln).
Saillant detail is dat de fracties die in omvang zijn afgenomen, pas in 2008 gekort worden op hun vergoeding. Kan de minister dit verklaren?
Als we offers vragen aan de burgers van dit land, past een hand in eigen boezem.


Tweede termijn
Deze minister negeert de koopkrachtproblemen van de werkende bevolking
Deze minister negeert signalen dat 50% van de bevolking aangeeft niet of nauwelijks te kunnen rondkomen
Deze minister schetst een te rooskleurig beeld van de financiele situatie en negeert daarmee de risico’s van een stagnerende economische groei, zoals dooor vele experts aangekondigd.
De PVV blijft de minister hiervoor waarschuwen en ziet de bui al hangen dat de lastendruk in de toekomst verder zal worden verhoogd, waardoor de koopkracht verder zal wegzakken, vandaar de volgende motie:

De kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de regering de lasten voor de werkende burgers in de komende kabinetsperiode aanzienlijk verzwaart;
constaterende dat veel burgers hierdoor in 2008 in koopkracht achteruit zullen gaan;
verzoekt de regering te garanderen dat de lasten in deze kabinetsperiode niet verder worden verhoogd en mogelijke tegenvallers worden gecompenseerd door de overheidsuitgaven te beperken,
en gaat over tot de orde van de dag.
van Dijck

Voor de PVV is het ook onbegrijpelijk dat we van de burgers offers vragen, zelfs ten tijde van hoogconjunctuur, terwijl het parlement zichzelf buiten schot houdt.
Een eerder motie om te voorkomen dat de ministersalarissen worden verhoogd, is helaas niet aangenomen door deze Kamer. Vandaar dat ik nogmaals een poging van een dergelijke strekking waag:

De kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat er na elke verkiezing fracties in omvang zullen afnemen, waardoor ze recht hebben op een lagere vergoeding;
constaterende dat deze lagere vergoeding bij de verkiezingsuitslag van 2006 pas in 2008 effectief wordt, waardoor deze fracties gedurende meer dan een jaar een te hoge vergoeding hebben genoten;
verzoekt de regering de fractievergoedingen direct na de verkiezingen vast te stellen en te effectueren,
en gaat over tot de orde van de dag.
van Dijck


Tenslotte wil ik de minister vragen, wanneer hij nu eindelijk de Balkenende-norm gaat toepassen en handhaven in de (semi)publieke sector !