Skip to main content

CD MBO

Vz,

Het is verontrustend slecht gesteld met de basisvaardigheden in het mbo. De conclusies van de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs logen er niet om.

Voor het eerst had de inspectie zicht op het taalniveau van mbo-studenten.
Waarom nu pas vragen wij ons af. In 2022 haalde bijna 15 procent van de mbo 2-studenten en 7 procent van de mbo 3-studenten niet het minimale niveau om normaal te kunnen functioneren in de maatschappij. In één jaar tijd hebben 6000 mbo’ers hun diploma behaald met een onvoldoende voor het centraal examen Nederlands.

Lees meer …CD MBO

Noodwet nieuwkomers in het onderwijs

Vz,

De noodwet nieuwkomers in het onderwijs beoogt een structureel instrumentarium te bieden voor noodsituaties.

Wat behelst deze noodwet?
Er komt een plicht voor gemeente- en schoolbesturen om jaarlijks gezamenlijk afspraken te maken over het faciliteren van onderwijs aan nieuwkomers. Deze afspraken moeten garanderen dat er ALTIJD, ik herhaal: ALTIJD, voor ALLE nieuwkomers in een gemeente plek in het onderwijs beschikbaar is.
Als een gemeente NIET voor alle nieuwkomers onderwijs kan faciliteren, kan de minister EENZIJDIG besluiten dat in die gemeente een nieuwkomersvoorziening MOET worden ingericht.

Lees meer …Noodwet nieuwkomers in het onderwijs

WGO Staat van het onderwijs

Voorzitter,

Sta me toe dat ik een paar woorden wijd aan de val van onze Minister voor PO en VO.

Een unieke gebeurtenis, althans ik kan me niet herinneren dat een Minister moest terugtreden wegens het soort grensoverschrijdend gedrag waar deze Minister van werd beticht: schreeuwen, met deuren slaan. En dat kennelijk zo hard dat hoge ambtenaren, gepokt en gemazeld in een door en door politieke cultuur, en door de wol geverfde bestuurders er zo geïntimideerd, gekwetst en overstuur van raakten dat ze dat, ondanks spijtbetuigingen en excuses, kwijt moesten aan de pers.

En de journalisten, die dappere onderzoekers voor wie waarheidsvinding de hoogste plicht is, deden precies niet wat ze wel hadden moeten doen. Geen poging tot waarheidsvinding, braaf hielpen ze het narratief de wereld in dat de Minister verbaal en zelfs fysiek medewerkers van de Sectorraad Praktijkonderwijs zou hebben belaagd. En dat allemaal precies op het juiste moment. Het juiste moment, na alles wat eraan was voorafgegaan, om de Minister over de rand te duwen.

Lees meer …WGO Staat van het onderwijs

Internationalisering

Vz, het vorige debat over de werving van de internationale studenten kwam voor de minister eigenlijk te vroeg. Hij was nog bezig met een brief over internationalisering waarin hij zijn exacte plannen uiteen zou zetten. Die kwam op 21 april. Hoogste tijd, want het hoger onderwijs heeft immers geen absorptiecapaciteit meer en onze eigen studenten worden verdrongen.

Lees meer …Internationalisering

Kansengelijkheid funderend onderwijs

Vz, even iets over de totale leegte van het begrip kansengelijkheid. Over het populisme dat we bijvoorbeeld zien in het voorwoord van de Gelijke Kansen Alliantie waarin we lezen dat we ervoor gaan zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, ongeacht waar je bent geboren, hoeveel je ouders verdienen of de omstandigheden waarin je bent opgegroeid. Tenenkrommende vrijblijvende mooitaal, bij elkaar verzonnen door geëxalteerde communicatiemederkers.
Natuurlijk doet het ertoe of je geboren bent in het blanke Statenkwartier waar iedereen D66 stemt of in de Schilderswijk en natuurlijk doet het ertoe of er thuis Nederlands wordt gesproken, Nederlandse boekjes worden gelezen en naar Nederlandse televisieprogramma’s wordt gekeken. Wij betogen al jaren dat het onderwijs kansenongelijkheid niet kan oplossen; onderwijs kan en moet -dat is zelfs haar eerste taak- kansengelijkheid bevorderen.
Het onderwijs behoort de emancipatiemotor van de samenleving te zijn die kinderen verheft en ze in staat stelt om hun dromen waar te maken en ervoor zorgt dat zij het beter zullen krijgen dan hun ouders.

Lees meer …Kansengelijkheid funderend onderwijs