Skip to main content

CD Passend onderwijs

Vz,

In 2014 werd de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Het systeem van leerlinggebonden financiering, het rugzakje, was maximaal benut en het was nauwelijks nog begrenst. In vergelijking met andere landen had Nederland buitensporig veel ondersteuningsbehoeftige leerlingen. En veel te veel thuiszitters die op geen enkele manier gepast onderwijs zouden kunnen krijgen. Passend Onderwijs beloofde dat op te lossen: elke school was verplicht om voor alle leerlingen een passende plek te vinden; scholen kregen een zorgplicht.
De ambities waren torenhoog. Dat optimisme van toen deelden wij en wij waren dan ook voor deze wet.

Helaas moeten we spreken, negen jaar na de invoering, van een mislukking. Leraren kunnen kinderen met psychische en lichamelijke aandoeningen niet voldoende steun bieden, er zijn veel te veel regels opgetuigd, ouders voelen zich buitenspel gezet en anno 2022 zaten er volgens de officiële statistieken 3321 kinderen thuis; het aantal verborgen thuiszitters is daarin niet meegenomen.
Het passend onderwijs heeft tot overmaat van ramp ook nog eens bijgedragen aan het lerarentekort. Daarbij moeten we aantekenen dat leraren steeds slechter zijn opgeleid en steeds minder over de competenties beschikken om met verschillende soorten leerlingen om te gaan.
Dat gegeven versterkt ook nog eens de uitstroom van leraren die er vaak al snel teleurgesteld de brui aan geven.
Alles bij elkaar tekent zich hier dus een ramp af. Een ramp weliswaar die zich al jaren geleden aankondigde, maar door de verantwoordelijke ministers, noch door de allesbepalende bestuurders werd er ook maar iets zinvols ondernomen om het tij te keren. Integendeel, de samenwerkingsverbanden slaagden er niet in om passend onderwijs tot een succes te maken.

Pas met de komst van deze minister gloort er iets van hoop. Althans bij mij. Net als op andere dossiers noemt hij de zaken bij de naam en komt hij met concrete plannen.

In de brief van deze minister van 30 maart lezen we over de voortgang op de zeven prioriteiten. Goed om te lezen dat er ook veel goed gaat, bijvoorbeeld als hij signaleert dat de meeste scholen zorgen voor de juiste ondersteuning voor leerlingen en voor vaste contactpersonen. En natuurlijk als hij opmerkt dat er sprake was van een goede evaluatie van het Steunpunt Passend Onderwijs. Gelukkig maar; we moeten daar wel oog voor blijven houden.

Voorzitter, een belangrijke tool om het systeem te verbeteren is de versterking van de medezeggenschap voor ouders en leerlingen. Die aanpak door de Minister lijkt ons veelbelovend en we zien uit naar het wetsvoorstel.
De minister vraagt de Kamer terecht om gedachten hierover te delen, maar ik vind dat lastig, dus ik zou dat willen omdraaien: hoe ziet de minister hoe wij de medezeggenschap in de samenwerkingsverbanden kunnen versterken?

Als het gaat over het onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden, spreken wij er onze verbazing over uit dat pas ruim de helft van de samenwerkingsverbanden erin is geslaagd om minimaal één onafhankelijke toezichthouder te benoemen. De Minister doet hier zijn best om daar een positieve draai aan te geven, maar kom op, dit is te gek voor woorden.
Mijn vraag aan de Minister: hoe kan het dat anno 2023 bestuurders nog altijd elkaar benoemen, met elkaar foxtrotten in hun eigen old boys and girls-netwerk en elkaar baantjes toespelen als bestuurder en toezichthouder. Want die conclusie trekken wij uit de opmerking van de Inspectie die stelt dat de meeste samenwerkingsverbanden louter schoolbestuurders in het intern toezicht hebben.
Wij zijn blij dat deze Minister daar oog voor heeft en een wetstraject gaat starten. Heel belangrijk.

Lees meer …CD Passend onderwijs

Wet herinvoering basisbeurs

Vz, de basisbeurs wordt heringevoerd. Vanaf het volgende studiejaar ontvangen studenten weer een basisbeurs. En dat gebeurt om goede redenen, voorzitter. Beter laat dan nooit.

Maar toch sta ik hier met een dubbel gevoel, voorzitter. Enerzijds zijn wij blij dat voortschrijdend inzicht heeft geleid tot het herinvoeren van de basisbeurs, anderzijds kunnen wij niet onze ogen sluiten voor het onrecht dat in acht jaar tijd aan cohorten studenten is aangedaan met de invoering van het sociale leenstelsel. Het sociaal leenstelsel, wat ons betreft een naargeestig eufemisme, voorzitter. Er is immers niets sociaals aan het leenstelsel geweest. Een schuldenstelsel was het en is het. Een mislukking die veel schade heeft aangericht.

Lees meer …Wet herinvoering basisbeurs

Wet toevoeging van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Vz,
Met dit wetsvoorstel wil de regering de kansengelijkheid voor aspirantstudenten vergroten. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is namelijk gebleken dat studentenpopulaties van opleidingen met een capaciteitsfixus minder divers zijn dan andere opleidingen. De kwalitatieve criteria die nu gebruikt worden, een toets en een motivatiegesprek, zijn volgens de regering onvoldoende in staat gebleken om de toegankelijkheid te waarborgen. De in 2017 afgeschafte loting wordt daarom weer toegevoegd aan het palet aan mogelijkheden waar opleidingen over beschikken om de instroom van studenten te beheersen. Een paar opmerkingen daarover, voorzitter.
De afschaffing van de loting toentertijd heeft niet voor niets plaatsgevonden, wil ik de minister in herinnering brengen. Belangrijk argument toen was dat toelating op basis van loting is gebaseerd op toeval, dom toeval en te weinig is gebaseerd op capaciteiten en motivatie van aspirantstudenten. Van loting worden leerlingen de dupe die buitengewoon getalenteerd zijn en zich tot het uiterste hebben ingespannen om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een plaats bij Geneeskunde. De wonderkinderen voorzitter; die zijn er en die willen we niet kwijt. Die MOETEN op de juiste plaats komen, maar door bot en dom toeval dat deze Minister wil herintroduceren, lopen we weer het gevaar dat deze studenten de ene na de andere keer worden UITGELOOT. We hadden gehoopt dat dat vreselijke woord UITGELOOT, dat zwanger is van teleurstelling, frustratie en verdriet definitief tot het verleden zou horen. Maar nee hoor, daar is het weer, onder regie van D66.

Lees meer …Wet toevoeging van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in...

CD Leraren en lerarenopleiding

Vz, ik vraag me oprecht af wat ik hier doe. Met mijn medewerker heb ik geprobeerd te tellen hoeveel debatten over leraren we hebben gedaan sinds ik hier aantrad in 2010. Tientallen.
Het lerarentekort tekende zich al af in 2010: vergrijzing, een hele generatie goed opgeleide leraren die met pensioen ging, maar er ook nog eens de brui aan gaf, omdat hun beroep werd uitgekleed door de bestuurders en managers. Die wilden steeds minder autonomie voor leraren. Leraren werden steeds meer speelbal van onderwijsvernieuwers met nul verstand van onderwijs, met hun goedkope marketingspraatjes over Nieuw Leren, maatwerk, gepersonaliseerd leren, competentiegestuurd leren, enzovoort. Zij sloopten de ziel uit het onderwijs en streefden stiekem slechts één doel na: leraarextensief onderwijs: grote klassen, leerpleinen, met de leraar als oppasser.
Alle oplossingen die de PVV en ook de SP hebben aangedragen, zijn in de wind geslagen. Consequent hebben bewindslieden van alle Kabinetten Rutte, van 2 tot en met 4, precies de verkeerde richting gekozen.
Als wij wilden dat de kennisbasis van de lerarenopleidingen werd hersteld, kozen zij ervoor om de toelatingseisen te verlagen en het kennisniveau nog verder te laten dalen. Nog minder status voor het beroep dan er al was.
Als wij wilden dat de politiek meer regie zou krijgen, kozen de ministers ervoor om nog meer bij de bestuurders te beleggen. Doof waren de ministers voor ingrepen in de lumpsumbekostiging, bijvoorbeeld door het personeel te oormerken om klassen kleiner te maken en werkdruk te verlagen.
Als wij meer focus wilden op de basisvaardigheden, kwam er nog meer uitwaaiering tot aan gendergedoe toe.
En zo ging het maar door. Hoelang duurde het voordat ingegrepen werd in de bestuurlijke gemakzucht van de tijdelijke aanstellingen, van de idioot grote reserves?
Er zijn weliswaar een paar moties aangenomen die daarop toezien, maar hoe staat het met de uitvoering daarvan? Of worden ze gewoon niet uitgevoerd?

Lees meer …CD Leraren en lerarenopleiding

WGO emancipatie

Voorzitter, ik heb de vorige Minister van Emancipatie bij herhaling gevraagd welke rol zij nu eigenlijk vervulde. Was zij een dienaar van de Kroon, een staatsvrouw die het staatsbelang boven het partijbelang stelt? Of was zij een D66-activiste die haar positie gebruikte om de D66-ideologie uit te rollen? Steeds beaamde ze dat ze een D66-activiste was. En dat ze daar trots op was. Ik vind dat problematisch voorzitter.
Want D66 is een minderheidspartij, die bovendien in de peilingen een steeds kleinere minderheid vertegenwoordigt. Een partij met buitengewoon radicale standpunten, ook als het gaat over emancipatie, een partij die tot de meest woke hoort in dit huis, een partij met een diepe minachting voor het gewone volk, voor het platteland, dat als onbeschaafd wordt weggezet, als mensen die niet deugen, die discrimineren en ook nog een slechte smaak hebben en een hang naar populisme en rechts-extremisme. Een partij ook die zichzelf heeft opgesloten in haar eigen blanke bakfietswijken. Onbenaderbaar voor het gewone volk wonen ze achter betaalmuren van torenhoge hypotheken die alleen opgebracht kunnen worden door de winnaars van de globalisering. En niet door de vele verliezers, die op jarenlange wachtlijsten staan voor een betaalbare woning in hun eigen wijken, met de multiculturele ellende die D66’ers alleen uit de media kennen. En vanuit de lommerrijke blanke wijken leest D66 “de tokkies” de morele les over discriminatie van “mensen van kleur” en van de letterbakgemeenschap LHBTIQ+.
Mijn eerste vraag aan deze Minister is dus: bent u net als uw voorganger ook meer een woke activist dan een dienaar van de Kroon? En waaruit blijkt dat dan?

Lees meer …WGO emancipatie